Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel och städning 

För skötseln av utrymmena och gårdsområdena vid våra objekt ansvarar våra cirka 350 yrkespersoner inom fastighetsskötseln. Våra fastighetsskötare är alla Hekas egen personal. Mer än hundra egna städare och ett antal serviceföretag tar hand om städning av de allmänna utrymmena. Alla våra objekt har en utsedd disponent.

Fastighetsförvaltning 

Disponenten är en viktig länk mellan Heka och våra boende. För sin del ser hen till att det är smidigt och säkert att bo på Heka. Disponenten ansvarar för boendetjänsterna, många frågor som rör hyresförhållandet och boendesamarbetet. Disponenten informerar de boende om de aktuella frågorna i det objekt som hen ansvarar för och är närvarande i många boendesituationer. Dessutom behandlar disponenten frågor som rör boendestörningar och andra boenderelaterade problem. Hen samordnar husets säkerhetsfrågor och deltar i utarbetandet av budgeten och fastställandet av hyran.  

Du kan kontakta din disponent via vår kundtjänst. I frågor som rör boendedemokrati når du din disponent enklast genom att skicka ett meddelande på boendesidorna.  

Städning 

För städning av ungefär hälften av våra objekt ansvarar Hekas egna städare och för den andra hälften ansvarar serviceföretag. Vi köper också städtjänster för grundläggande tvätt och för att vikariera våra egna städare.  

Objektets ordinarie städare känner till särdragen och behoven vid varje hus. I städarens arbete ingår bland annat daglig städning av de gemensamma utrymmena i husen, såsom trapphus, bastur och tvättstugor. 

Vi använder miljömärkta kemikalier vid städning alltid då en miljömärkt produkt finns tillgänglig. 

Om du upptäcker brister i städningen av ditt objekts gemensamma utrymmen, lämna in en felanmälan.  

Fastighetsskötsel 

Hekas fastighetsskötare ser till att gårdarna är rena och att allt i husen fungerar som det ska. Vårt fastighetsunderhåll ansvarar bland annat för det allmänna underhållet av objekten, underhållet av utomhusområdena och mindre reparationer.  

Underhållsområdena är indelade efter stadsdelarna. Under kvällar och veckoslut ansvarar jourpersonalen för underhållet.   

Vårt mål är att genast åtgärda plötsliga fel som kräver snabb reagering. Vid mindre fel strävar vi efter att reagera inom tre vardagar.   

Om du upptäcker något som behöver repareras i ditt hem eller gemensamma utrymmen i ditt objekt, lämna in en felanmälan.  

Hållbar trädgårdsskötsel 

I planeringen, skötseln och underhållet av gårdar följer vi principer för att säkerställa värnandet om den biologiska mångfalden, minskning av skadliga miljöeffekter, dagvattenhantering, trygghet och trivsel.