Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Förenhetligande av hyresavtalen

Heka förenhetligar hyresavtalen stegvis till 2026. Innehållet i hyresavtalen uppdateras så att alla hyresgäster i fortsättningen har samma villkor i hyresavtalet.

På denna sida får du information om tidtabellen för förenhetligande av hyresavtalen och de ändringar i ditt boende som förenhetligandet medför samt anvisningar för lämnande av kontaktuppgifter och undertecknande av ett nytt hyresavtal.

Vad det handlar om

 • Heka förenhetligar sina hyresavtal stegvis senast i 2026.
 • Vänta på att Heka kontaktar dig: vi skickar ett brev hem till dig när det är aktuellt att förenhetliga ditt hyresavtal. För din nuvarande bostad ingås ett nytt hyresavtal som ersätter det tidigare.
 • Ditt boende i samma bostad hos Heka fortsätter när du undertecknar ett nytt hyresavtal.
 • Hyresavtalets villkor ändras då det gäller: rökning inomhus, vattenfakturering, flyttdag, ansvar gällande skötseln av bostadens utomhusområden, skadeståndsfakturering och dataskydd.
 • Förenhetligandet gäller inte hyreshöjningar eller Hekas besparingar. Förenhetligandet av hyresavtalen inverkar inte på bostadshyrorna.

Förenhetligandet av hyresavtalen ökar jämlikheten mellan boendena

Hekas hyresavtalsbestånd är väldigt varierande och har inte tidigare uppdaterats enhetligt. Exempelvis avtalsvillkoren för rökning, vattenfakturering och flyttdag varierar beroende på när hyresavtalet har ingåtts. Det är nödvändigt att förenhetliga hyresavtalen för att alla avtal ska motsvara kraven i den gällande lagstiftningen.

Målet är nöjdare boende

Genom förenhetligandet eftersträvar man bättre boendetrivsel, när alla boende efter förenhetligandet har samma hyresavtalsvillkor.

Det finns ett behov av förenhetligande av ca 34 000 hyresavtal, det vill säga största delen av hyresavtalen för boende hos Heka. Förenhetligandet gäller inte boende

 • vars hyresavtal har börjat 1.1.2022 eller senare, eftersom villkoren i dessa avtal redan följer den nya hyresavtalsmodellen
 • som bor i ett objekt där en grundläggande renovering inleds 2025 eller 2026.

Ditt boende hos Heka fortsätter när du undertecknar ett nytt hyresavtal

Ditt hem hos Heka kvarstår trots förenhetligandet av hyresavtalen. För din nuvarande bostad ingås ett nytt hyresavtal som ersätter det tidigare. Boendet och hyresförhållandet fortsätter alltså utan avbrott när du undertecknar det nya hyresavtalet inom utsatt tid.

Vänta på brev från Heka

Hyresavtalen förenhetligas stegvis. När förenhetligandet framskrider i ditt bostadsområde får du ett brev från Heka med anvisningar om undertecknande av ett nytt hyresavtal. Samtidigt uppdaterar vi även dina kontaktuppgifter.

Förenhetligandet ändrar hyresavtalets väsentliga villkor, vilket också förutsätter hyresgästens samtycke. Om du inte godkänner de nya hyresvillkoren och vägrar underteckna det nya hyresavtalet, säger Heka upp hyresavtalet. Under uppsägningstiden erbjuder Heka dig möjligheten att underteckna det nya hyresavtalet jämte nya hyresvillkor. Om du inte undertecknar det nya hyresavtalet under uppsägningstiden, upphör boendet hos Heka efter uppsägningstiden. Uppsägningstiden för hyresavtalet är sex månader.

Preliminär tidtabell för förenhetligandet

Förenhetligandet genomförs så att de första uppdaterade hyresavtalen träder i kraft 1.9.2024 och resten stegvis därefter under 2026.

Så här undertecknar du ett nytt hyresavtal

 • Heka ger dig anvisningar per brev

  Heka skickar ett brev hem till dig som huvudhyresgäst när det är aktuellt för dig att underteckna ett nytt hyresavtal. Brevet innehåller anvisningar om undertecknande av ett nytt hyresavtal. Varje huvudhyresgäst får ett eget brev.

 • Ange dina aktuella kontaktuppgifter till Heka

  Vi behöver aktuella e-postadresser och telefonnummer till huvudhyresgästerna för att hyresavtalet ska kunna undertecknas elektroniskt. Meddela oss dina kontaktuppgifter i enlighet med anvisningarna i brevet.

 • Underteckna det nya hyresavtalet elektroniskt

  När du har uppgett dina aktuella kontaktuppgifter till Heka, skickar vi ett nytt hyresavtal till dig och eventuella andra huvudhyresgäster för elektronisk underskrift. Om du inte kan underteckna hyresavtalet elektroniskt erbjuder vi dig möjligheten att underteckna hyresavtalet traditionellt med penna.

Om du inte godkänner de nya hyresvillkoren och vägrar underteckna det nya hyresavtalet, säger Heka upp hyresavtalet. Under uppsägningstiden erbjuder Heka dig möjligheten att underteckna det nya hyresavtalet jämte nya hyresvillkor. Om du inte undertecknar det nya hyresavtalet under uppsägningstiden, upphör boendet hos Heka efter uppsägningstiden. Uppsägningstiden för hyresavtalet är sex månader.

De viktigaste ändringarna i hyresavtalen

Rökningsförbud inomhus i alla Hekas hyresavtal

Heka har fortfarande många hyresavtal som inte alls innehåller rökförbud, och objekt som endast har rökförbud för allmänna utrymmen. Rökning är ett av standardtemana i de anmälningar som kommer till Heka, när det i samma hus kan vara tillåtet att röka i en del bostäder och förbjudet i andra. När det gäller rökförbuden är situationen mycket komplicerad såväl för invånarna som för Hekas personal.

Heka har även ansökt om rökförbud enligt tobakslagen för vissa objekt, men förfarandet är långsamt och tungt. Förenhetligandet av hyresavtalen är det effektivaste och snabbaste sättet att få ett rökförbud med samma innehåll för alla Hekas bostäder. Rökning är tillåten på gårdsområdet eller på tomten på ett specifikt rökställe som Heka anvisar, ifall det är möjligt att ordna.

Efter att hyresavtalen förenhetligats innehåller alla Hekas hyresavtal ett rökförbud i bostaden och dess utomhusområden, vilket ökar jämlikheten mellan boendena. Förbudet mot rökning inomhus ökar också boendetrivseln, förbättrar boendehälsan samt minskar de skador och reparationsbehov som rökning orsakar i bostäderna. Rökförbudet motsvarar målen i Finlands tobakslag.

Vanliga frågor om det nya hyresavtalet

Vanliga frågor om rökförbudet inomhus