Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Boendedemokrati

Heka har ett omfattande boendedemokratisystem och mångsidig boendeverksamhet. Boendedemokrati ger de boende beslutanderätt och påverkansmöjligheter i frågor som rör det egna boendet och gården samt ökar de boendes trivsel, känsla av gemenskap och säkerhet.

Syftet med boendedemokratin är att säkerställa ett tillräckligt informationsflöde i rätt tid mellan de boende och Heka i samförvaltningen.  

Uppdatering av lagen om samförvaltning och regeln om hyresgästdemokrati 

Hekas hyresgästdemokrati bygger på lagen om samförvaltning i hyreshus och Hekas regel om hyresgästdemokrati. Den nya lagen om samförvaltning i hyreshus träder i kraft 1.1.2024. I takt med att lagen uppdateras kommer även Hekas regel om hyresgästdemokrati, som i framtiden kallas regeln om boendedemokrati, att uppdateras.  

Även om själva regeln träder i kraft 1.1.2024 kommer boendestämmorna under hösten 2023 redan att göra sina val enligt den nya regeln.  

I samband med uppdateringen av regeln om hyresgästdemokrati ändras även vissa titlar.  

  • I fortsättningen ska huskommittén kallas boendekommitté. 
  • I fortsättningen ska hyresgästkommittén kallas områdeskommitté
  • I fortsättningen ska hyresgästdelegationen kallas boendedelegation. 

På Hekas webbplats och denna sida används de nya titlarna. 

Hekas boendedemokratisystem 

Hekas boendedemokratisystem fungerar på tre nivåer:  

  • Alla objekt har en boendekommitté som boendestämman utser. 
  • Representanterna för boendekommittén bildar en områdeskommitté. I Heka verkar områdeskommittén som sammanställare av hyresutjämningsområdets huskommittéer, informationsförmedlare och utbildare. Det finns sammanlagt 21 områdeskommittéer. 
  • Alla boende hos Heka representeras av boendedelegationen som består av representanter för varje områdeskommitté.  

På objektnivån är en av de viktigaste boendedemokratiorganen boendestämmorna som är öppna för alla boende. På stämmorna diskuteras frågor kring det egna huset, utvecklas gemensamma aktiviteter och beslutas om användningen av anslaget för boendeverksamhet. På boendestämman väljs även medlemmar till boendekommittén. Alternativt kan en förtroendevald och en suppleant för hen väljas. 

Mer information om boendedemokrati finns i lagen om samförvaltning i hyreshus och Hekas regel om boendedemokrati som grundar sig på den.

Särskilt aktiva boende har också möjlighet att delta i Hekas och de boendes samförvaltningsorgan.  

Samarbetsorgan för de boende vid Heka