Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Ett hållbart Heka

Vårt hållbarhetsprogram grundar sig på Heka:s strategi.

Våra viktigaste ämnesområden inom hållbarhet är:

 • Nöjda invånare
 • En välmående och kompetent arbetsgemenskap
 • Hållbar fastighetsskötsel och byggnadsverksamhet
 • Hederlig affärsverksamhet

Våra hållbarhetsmål enligt ämnesområde:

Nöjda invånare

 • Boendetrivseln och invånarnöjdheten förbättras eller förblir på samma nivå som föregående år.
 • Vi utvecklar möjligheterna att uträtta ärenden och delta elektroniskt.
 • Invånarnas möjlighet att påverka förbättras och blir mer agil.

En välmående och kompetent arbetsgemenskap

 • Våra anställda trivs i sina jobb och är motiverade.
 • Arbetsförmågan förblir god och arbetet är säkert.
 • Varje anställd har rätt information och de rätta verktygen för att klara sig i sitt eget arbete.

Hållbar fastighetsskötsel och byggnadsverksamhet

 • Målet är att energianvändningen i vårt byggnadsbestånd ska vara koldioxidneutralt år 2030.
 • Energieffektiviteten i våra fastigheter blir bättre varje år.
 • Innovation och en banbrytande anda syns i vår verksamhet.
 • Vi minskar miljöpåverkningarna genom att sköta våra fastigheter och gårdar på ett hållbart sätt.

Hederlig affärsverksamhet

 • Bolagets hyresnivå förblir rimlig.
 • Antalet vräkningar till följd av hyresskulder stiger inte jämfört med föregående år.
 • Antalet dataskyddsbrott är mindre än föregående år.
 • Dataskydd är en väsentlig del av planeringen av anskaffningar och processer.
 • I 100 procent av våra anskaffningar tar vi i beaktande anskaffningens hållbarhet under hela dess livscykel.

Lås vår hållbarhetsrapport 2023 (på finska)