Behandling av arbetssökandes personuppgifter

Se vilka personuppgifter Heka samlar in från en arbetssökande under rekryteringsprocessen och hur de insamlade personuppgifterna behandlas.

Heka är personuppgiftsansvarig

Heka verkar som personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddslagstiftningen vid behandling den arbetssökandes, det vill säga dina, personuppgifter.
 

På vilken grund behandlar vi dina personuppgifter?

När du ansöker om arbete hos oss använder vi de personuppgifter du uppger för att behandla din arbetsansökan. Vid behandlingen av din ansökan använder vi sökandeprofilen där de uppgifter du lämnar i din arbetsansökan samlas in. Personuppgifterna i din sökandeprofil kan även utnyttjas för våra andra rekryteringar.

Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke i ansökningsformuläret.

Dina personuppgifter kan användas som underlag för automatiserat beslutsfattande. En individuell kravprofil har utformats för varje ledigt arbete. Svaren du anger i ansökningsformuläret jämförs automatiskt med kravprofilen.

Vi använder oss av arbetspsykologiska tester i rekryteringsprocessen vid behov.

Personuppgifter som samlas in om dig under rekryteringen

Under rekryteringsprocessen samlar man in personuppgifter som du själv har uppgett i din arbetsansökan eller dess bilagor. Dina personuppgifter lagras i det rekryteringssystem vi använder.

Under rekryteringen behandlar vi följande personuppgifter om dig:

  • ditt namn
  • dina kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer och adress)
  • dina svar på frågorna i ansökningsformuläret
  • din meritförteckning
  • ditt personliga ansökningsbrev
  • övriga eventuella bilagor (till exempel intyg)
  • eventuella videointervjuinspelningar
  • eventuella testsvar på arbetspsykologiska tester.

Överlämnande av dina personuppgifter

Vi överlämnar inte personuppgifterna du ger under rekryteringen till tredje parter.

I vårt rekryteringssystem samlas dina personuppgifter in för Hekas räkning och i enlighet med Hekas anvisningar.

Internationella överföringar av uppgifter

Vi behandlar inte dina personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Lagrande av dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som lagringen av personuppgifter är nödvändig.

Vi arkiverar dina personuppgifter från rekryteringssystemets databas i två år efter avslutad rekrytering.

Om du skickar en öppen arbetsansökan till oss arkiverar vi dina personuppgifter sex månader efter att vi fått din öppna arbetsansökan.

Din dataskyddsrätt

Du har rätt att se personuppgifterna som rör dig själv. Du kan korrigera och uppdatera personuppgifter som rör dig själv i din sökandeprofil.

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter eller att invända mot behandlingen av dina personuppgifter inom dataskyddslagens gränser, men observera att många personuppgifter är nödvändiga under rekryteringsprocessen. Du har rätt att bli bortglömd, men observera att efter detta kommer din ansökningsprofil och arbetsansökan inte längre att gälla och vi kommer inte längre att kunna ta hänsyn till din arbetsansökan.

Om du vill bekanta dig med personuppgifterna som rör dig själv, vänligen fyll i denna blankett. Efter att formuläret har lämnats in verifierar vi din identitet genom en signaturtjänst.

För övriga förfrågningar om dataskyddsrättigheter ber vi dig kontakta oss per e-post på tietosuoja(at)hekaoy.fi.
 

Skyddande av dina personuppgifter

De personuppgifter du ger kan ses av anställda på Hekas HR-avdelning samt chefen som ansvarar för rekryteringen.

Alla personer som har tillgång till dina personuppgifter är bundna av tystnadsplikt.

Om du har spärrmarkering, vänligen vänd dig till kontaktpersonen som anges i platsannonsen.

Överväg också noggrant vilka uppgifter du ger i din arbetsansökan. Ge endast uppgifter som är betydande för arbetsuppgiften i fråga.
 

Har du frågor om dataskydd?

Du kan kontakta dataskyddsansvarige per e-post på tietosuoja(at)hekaoy.fi  om du har frågor om vår dataskyddspolicy.

Om du har frågor angående en enskild platsannons, vänligen kontakta den kontaktperson som nämns i platsannonsen.