Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Gårdsområden

Husets gemensamma gårdsområden är avsedda för alla som bor i huset. Observera dock bestämmelserna i ordningsreglerna och allmänt gott uppförande. Boendekommittén kan till exempel köpa sommarblommor och odlingslådor till gården.

I ordningsreglerna finns bestämmelser om gårdsområden:

  • Håll sällskapsdjuren kopplade på gården och se till att dina sällskapsdjur inte skadar planteringarna på gården.
  • Det är förbjudet att mata fåglar och andra vilda djur, eftersom den mat som är avsedd för dem också lockar råttor och andra skadedjur till gården.
  • Släng skräpet i sopkärlet. Det är förbjudet att kasta cigarettfimpar från balkongen till marken och gården.
  • Bilar får tvättas och underhållas endast på avsedda platser.
  • Ge de andra boende ro. Buller och andra störande aktiviteter ska undvikas särskilt klockan 22–07.00.
  • Det är förbjudet att campa på gården.

Lekområden

Lekredskapen på gården är avsedda för små barn. Gårdens övriga utemöbler och utrustning är inte lämpliga för lek. Lär barnen rätt gångvägar, lekplatser och rätt sätt att gå och leka. Gräsmattorna är inte lämpliga lekplatser eftersom de lätt skadas. Man bör också undvika att gå på buskunderlagen så att buskarna inte tar skada. Bollekar är tillåtna på gården, men inte på parkeringsplatserna eller i den omedelbara närheten av fönster.

Lämna inte små barn utan tillräcklig uppsikt.

Om du märker ett fel i lekredskap, lämna en felanmälan omedelbart.

Det är förbjudet att ta sällskapsdjur till lekområdena.

Gemensamma gårdar

Vissa tätbebyggda områden kan ha gemensamma gårdar som används av flera bostadsaktiebolag, vars underhåll har ordnats fallspecifikt. Om du till exempel behöver lämna en felanmälan om en gemensam gård, fråga vår kundtjänst vem som ansvarar för underhållet av den gemensamma gården.

Flaggning

Heka tar hand om flaggningen på officiella och etablerade flaggdagar.

För flaggning som beställts av en boende debiterar vi en avgift i enlighet med vår prislista. Vi debiterar inte någon avgift för sorgflaggning.

Odlingslådor

Boendekommittén kan informera disponenten om de boendes intresse av att skaffa odlingslådor till gården. Om placeringen av lådorna på gården kommer man överens i en gemensam översikt av Hekas underhåll, en konsult för skötsel av grönytor och boendekommittén. Därefter beställer Heka lådorna och andra tillbehör samt kommer överens om leveransen av dem.

Kostnaderna för lådorna täcks av anslagen för boendeverksamhet. Boendekommittén skaffar frön, plantor och andra nyttoväxter och tar hand om installationen av lådorna. Boendekommittén utser en ansvarig person som tar hand om lådornas renlighet. Om lådorna lämnas utan skötsel eller det samlas skräp i dem måste Heka ta bort dem. Växter vattnas med vattenkanna, inte med slang. Tillsammans med underhållet kommer man överens om en plats där man kan hämta vatten. Mer detaljerade anvisningar om odlingslådorna fås från disponenten för ditt objekt.

Fågelholkar och insektshotell

Det är tillåtet att fästa fågelholkar och insektshotell på gårdarna till Hekas hus. Fågelholkar och insektshotell ger livsmiljöer för fåglar och insekter vars naturliga livsmiljöer annars är knappa.

Heka deltar inte i anskaffningen av eller kostnaderna för fågelholkar, insektshotell eller tillbehör. De boende ansvarar också för uppsättningen av fågelholken.

Placeringen av fågelholken eller insektshotellet bör alltid ses över tillsammans med en representant för Heka och de får inte placeras direkt i närheten av balkonger eller fönster. Fågelholken får inte monteras på fastigheternas konstruktioner.  De boende ansvarar för uppsättningen och det ska ske på ett säkert sätt, exempelvis i enlighet med BirdLifes anvisningar.

Inte heller i detta sammanhang får man mata fåglar.