Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Hyresnivå och hyresbestämning  

Vår verksamhet bedrivs enligt självkostnadsprincipen och därför är våra hyror lägre än den allmänna hyresnivån i Helsingfors.

År 2024 är Hekas genomsnittliga hyra 13,66 euro/m²/månad.

År 2024 höjs Hekas hyror i genomsnitt med 8,4 procent, på grund av den snabbt stigande räntenivån på Hekas lån samt höjningen av energipriserna och den allmänna kostnadsnivån. Även efter den ovanligt stora höjningen är medelhyran för Hekas bostäder betydligt lägre än medelhyran för fritt finansierade bostäder. 

Heka fungerar enligt självkostnadsprincipen  

Hekas verksamhet bedrivs enligt självkostnadsprincipen, vilket innebär att alla hyror som betalas av våra boende används för byggande av hus och bostäder samt kostnaderna för reparation, upprätthållande och förvaltning. Heka är icke-vinstdrivande och ger sin ägare Helsingfors stad inga utdelningar. Om budgeterade medel blir över används dem för verksamheten under de följande åren. 

På grund av självkostnadsprincipen är Hekas hyror lägre än den allmänna hyresnivån i Helsingfors.  

Hekas kostnader för 2023 bestådde av följande: 

 • låneskötselkostnader 35 % 
 • den självfinansierade andelen av renoveringarna och ombyggnaderna 22 % 
 • energi och avfallshantering 17 % 
 • fastighetsskatter och tomthyror 9 % 
 • underhåll och rengöring 8 % 
 • övriga kostnader 5 % 
 • förvaltning 4 %. 

Hyrorna bestäms årligen  

Hyresbestämningen för Hekas bostäder börjar genom att utarbeta en budget för det följande året, som inkluderar alla kostnader av verksamheten. Budgeteringen färdigställs under hösten då följande års hyresnivå är känd.  

De totala budgeterade kostnaderna jämnas ut för objekten i två steg. För det första jämnas kostnaderna ut till de områdesspecifika genomsnittliga hyrorna med hjälp av den regionala hyresnivån. Därefter utjämnas de områdesspecifika genomsnittliga hyrorna för objekten som objektspecifika genomsnittliga hyror baserade på objektens 

 • tekniska ålder, 
 • läge, 
 • byggnadstyp samt 
 • utrustnings- och kvalitetsnivå. 

Hyresutjämningen påverkar inte de totala kostnaderna som samlas in via Hekas hyror eller Hekas genomsnittliga hyresnivå. Syftet med hyresutjämningen är att säkerställa en så jämn hyresutveckling som möjligt i alla Hekas objekt samt att hyresförhållandena ska motsvara objektens bruksvärde på ett sådant sätt att hyrorna står i rättvis proportion till varandra.

Förslagen för följande års hyror skickas åt boendekommittén för utlåtande i augusti. Boendekommittéernas utlåtanden behandlas av Heka, och de ändringar som anses vara nödvändiga görs i materialet i september.  

Hekas styrelse bekräftar hyrorna i oktober, varefter information om dem skickas till de boende per brev.  

Hyrorna träder i kraft den första dagen på året.