Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Boendekommitté

Hjärtat i boendeverksamheten är boendekommittén (tidigare huskommittén) som består av aktiva boende i Heka-husen.

Boendekommittén beslutar om många frågor med anknytning till huset och anordnar talkon och annan gemensam verksamhet för boende i huset. Årets viktigaste möte är boendestämman som också väljer boendekommitténs medlemmar.

Boendestämma 

Om du vill ha information om ditt bostadshus är det bra att delta i boendestämmor. Boendekommittén eller den förtroendevalda sammankallar en boendestämma minst en gång per kalenderår genom att skicka inbjudan till varje bostad och affärslokal. 

På de boendestämmor som hålls på hösten går medlemmarna i Heka-husens boendekommittéer och eventuella representanter för Heka igenom frågor som rör deras eget hus. Ämnen kan vara fastställande av hyror, eventuella renoveringar, gårdsarbeten och andra aktuella frågor.   

På boendestämman har även andra boende möjlighet att dela med sig av sina tankar och idéer kring gemensamma frågor. 

På boendestämman beslutar man också om användningen av anslaget för boendeverksamhet. Heka beviljar ett anslag för boendeverksamhet, med vilket boendekommittén till exempel gör små inköp till gården eller klubbrummet och anordnar gemensamma fester och talkon för de boende i huset. På boendestämman får du påverka vad anslaget för boendeverksamhet för ditt hus används till. 

På boendestämman väljs även medlemmar till boendekommittén. Alternativt kan en förtroendevald och en suppleant för hen väljas. Den förtroendevalda har samma rättigheter och skyldigheter som boendekommittén.  

På stämman väljs även andra representanter för olika uppgifter. 

Boendekommittén och dess uppgifter 

Boendekommittén har en ordförande samt medlemmar och suppleanter som väljs av boendestämman. Vem som helst kan gå med i boendekommittén: kommitténs medlemmar väljs på boendestämmor som är öppna för alla boende. En inbjudan till stämman delas till varje hem och den sätts även upp på anslagstavlorna.

Du hittar boendekommitténs kontaktuppgifter på anslagstavlorna i ditt hus.  

Boendekommitténs uppgift är att främja husets eller husens boendetrivsel, gemenskap och säkerhet. Boendekommittén fungerar som representant för de boende i objektet, upprätthåller kontakt med Heka och ordnar aktiviteter för de boende i huset. Boendekommittén beslutar bland annat om användning av de gemensamma pyssel- och klubbrummen, ordnande av talkon och plantering av säsongsväxter. 

Det lönar sig för boendekommittén att börja använda applikationen Heta, som underlättar boendeverksamheten och kommunikationen om den. Läs mer på hekaoy.fi/heta. 

Boendekommitténs uppgifter kan också utföras av en förtroendevald i stället för boendekommittén. 

Du kan läsa mer om boendekommitténs uppgifter i regeln om boendedemokrati (regeln om hyresgästdemokrati). 

Husskyddspersoner 

För varje objekt väljs vanligtvis också en husskyddsperson och en suppleant för hen. Dessutom utses en skyddsrumsansvarig för varje skyddsrum i objektet. Val görs vanligtvis på boendestämmorna.