Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Ordningsregler

För allmän trivsel och säkerhet gäller med stöd av lagstiftningen följande ordningsregler i huset.

Gemensamma utrymmen och gårdsområden

Ytterdörren till trapphuset hålls låst mellan kl. 21.00 och 7.00. I hus med dörrkod eller -telefon hålls ytterdörren alltid låst.

Undvik onödigt buller i de gemensamma utrymmena. Onödig vistelse i de gemensamma utrymmena är förbjuden.

Lägenheten får inte vädras genom dörren till trapphuset.

Rökning är förbjuden i trapphus, hissar och andra gemensamma utrymmen inomhus, på gemensamma balkonger, i loftgångar samt på fastighetens gårdsområde eller tomt (inklusive områden nära ingångar och ventilationsöppningar samt lekplatser för barn) samt på parkeringstomten. Rökning är dock tillåten på platser som särskilt anvisats av Heka på gårdsområdet eller tomten, om det är möjligt att anvisa en sådan plats. I de rökfria husen och i hyresavtal som ingåtts den 1 januari 2021 eller senare är rökning förbjuden också i lägenheterna, på balkongerna, terrasserna och lägenheternas uteplatser.

Av brandsäkerhetsskäl får föremål förvaras endast i för ändamålet avsedda lokaler. Förvaring av brandfarliga och farliga ämnen i de gemensamma utrymmena är förbjuden. Bildäck (en uppsättning) kan förvaras i lägenhetens förrådsskrubb. Man får inte förvara någonting alls i trapphusen, loftgångarna och källargångarna.

I tvättstugan eller bastun får inte användas färgande ämnen. Det är inte tillåtet att ta med sig glasflaskor eller andra glasföremål till tvätt- och bastuutrymmena. Det är förbjudet att tvätta mattor i de vanliga tvättmaskinerna i tvättstugan.

Ta avfallet till avsedda platser och följ sorteringsinstruktionerna.

Gräsmattor, planteringar, trädgårdsmöbler, utrustning på lekplatser för barn och annat motsvarande får inte skadas.

Det är förbjudet att skräpa ner i de gemensamma utrymmena och på gårdsområdena. Det är förbjudet att kasta tobaksfimpar från balkongen ner på marken eller i övrigt kasta tobaksfimpar på tomten.

Bollspel är förbjudna på parkeringsplatserna och i närheten av husens fönster.

Camping på de gemensamma gårdsområdena är förbjuden.

Uppsättande av reklam eller skyltar är förbjudet. Parabolantenner, radioamatörantenner och motsvarande anordningar får monteras endast innanför räcket på lägenhetens balkong. Akta dig för att skada konstruktionerna!

Damning samt torkning av tvätt

Damning av mattor och vädring av sängkläder är tillåten endast på avsedda platser. På balkongen får sängkläder dammas och vädras samt tvätt hängas på tork endast innanför räcket.

Lägenheter och balkonger

 I lägenheterna och husområdet bör grannarna ges boendefrid. Buller och annan störande verksamhet ska undvikas i synnerhet mellan kl. 22.00 och 7.00.

Sköt lägenheten omsorgsfullt. Brandvarnarens funktion ska kontrolleras regelbundet, och om man upptäcker fel ska man göra en icke-brådskande felanmälan.

Balkongen ska hållas snygg och snö ska avlägsnas från balkongen på vintern. På balkongen eller på lägenhetens uteplats får inte förvaras föremål som stör omgivningen eller ökar brandbelastningen. Det är förbjudet att tvätta balkongen med rinnande vatten. Blomkrukor och andra föremål ska placeras innanför räcket. Parasoller och annan motsvarande skyddsutrustning ska fästas omsorgsfullt.

Rökning och uppgörande av öppen eld är förbjudet på balkongerna, lägenheternas uteplatser och terrasserna. Grillning på balkongen är endast tillåten med en elektrisk grill, på terrassen och lägenhetens uteplats med en gas- eller elgrill. På gården är grillning och rökning tillåtet på den särskilt anvisade platsen. Se till brandsäkerheten.

Meddela områdeskontorets kundtjänst eller jourhavande omedelbart om vattenläckor och andra eventuella skador. I toaletten och andra avlopp får man inte hälla eller slänga avfall som kan täppa till avloppet.

Om skadeinsekter eller skadedjur upptäcks i lägenheterna eller på gården ska man genast meddela områdeskontorets kundtjänst eller jourhavande.

Parkering

Parkering är tillåten endast på avsedda platser. Gästparkeringen är avsedd endast för dem som besöker fastigheten.

Parkeringsplatserna är avsedda för fordon i trafik. Övergivna fordon eller fordon som tagits ur bruk eller delar av dem får inte förvaras på parkeringsplatsen eller någon annanstans kring fastigheten. Fordonet ska få plats inom parkeringsplatsen, även på längden, och fordonet får inte försvåra andras möjligheter att ta sig till sina fordon.

Om det finns lediga parkeringsplatser är det också möjligt att hyra en parkeringsplats för förvaring av en cykel.

Locken på eluttagen för bilvärmare ska hållas låsta. Dra ut värmekabeln ur uttaget efter användningen. Bilvärmaruttagen får inte användas för att ladda el- eller hybridbilar.

Föreskrifterna gällande tomgång ska iakttas på gården och parkeringsplatserna.

Bilar får tvättas och underhållas endast på avsedda platser. Det är tillåtet att byta däck på parkeringsplatserna.

Husdjur

Husdjur ska hållas kopplade i trapphusen och på gården så att andra människor kan röra sig fritt på fastighetens område.

Det är förbjudet att ta husdjur till de allmänna bastu- och tvättlokalerna eller till tvättstugan.

Den som rastar ett husdjur ska se till att djuret inte smutsar ned fastigheten eller gården, planteringarna eller husets väggar. Djurens avföring ska alltid avlägsnas. Det är förbjudet att rasta husdjur på barnens lekplatser eller i deras omedelbara närhet. Den som håller ett husdjur ska se till att djuret inte stör omgivningen och husets invånare med upprepade ljud.

Det är förbjudet att mata fåglar, ekorrar eller andra vilda djur på balkongerna och på hela fastighetens område.

Brott mot ordningsreglerna

Brott mot ordningsreglerna kan leda till skadeståndsskyldighet eller uppsägning av hyresavtalet.

De boende ansvarar för att även deras gäster följer dessa ordningsregler.