Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Förändringar i hyresavtalet 

En förändring i livssituationen kan förändra boendeförhållandena. I vissa situationer kan du överlåta ditt hyresavtal till din familjemedlem, överlåta din bostad till en annan person under en viss tid, hyra ut din bostad i andra hand under en kort tid eller ta en underhyresgäst i din bostad.

Förändringar relaterade till boende och hyresavtal i korthet: 

 • Underuthyrning innebär att du överlåter upp till hälften av bostaden som du har hyrt till någon annan och får hyra av hen. Du är fortfarande bostadens huvudhyresgäst och ansvarar för hyresbetalningen och huvudhyresgästens andra skyldigheter.  
 • Tillfällig överlåtelse kommer på fråga när du tillfälligt flyttar till en annan stad och under tiden överlåter din bostad till en annan person. Du kan göra det när du har ett skäl att tillfälligt flytta till en annan ort. Du är fortfarande bostadens huvudhyresgäst och ansvarar för hyresbetalningen och huvudhyresgästens andra skyldigheter. En tillfällig överlåtelse måste anmälas till Heka. 
 • Det är fråga om andrahandsuthyrning när du hyr ut din bostad i andra hand till en annan person under en kort tid, till exempel under en semesterresa. Du behöver Hekas tillstånd för detta. Du är fortfarande bostadens huvudhyresgäst och ansvarar för hyresbetalningen och huvudhyresgästens andra skyldigheter. 
 • En överlåtelse av hyresrätten innebär en situation där du som huvudhyresgäst överlåter hyresrätten av din bostad till en familjemedlem som bor i bostaden. Hen blir ny huvudhyresgäst och skyldigheten att betala hyran övergår till hen. Överlåtelse av hyresrätt måste anmälas till Heka och Heka kontrollerar förutsättningarna för den.  

Läs mer om villkoren och riktlinjerna för förändringssituationer nedan.

Underuthyrning av bostaden 

Underuthyrning innebär att hyresgästen överlåter en del av bostaden som hen hyrt till en annan person för användning och tar ut hyra från hen. Du kan hyra ut bostaden som du har hyrt av Heka åt en underhyresgäst enligt vissa lagstadgade villkor.  

Förutsättningar för underuthyrning  

Du kan hyra ut upp till hälften av antalet rum i din bostad. 

Du kan debitera underhyresgästen högst samma hyra (€/m²) som du själv betalar till Heka. Underhyresgästens hyra bestäms av hur stor del av din bostad du hyr ut. Underhyresgästens hyra uppgår sålunda till högst hälften av din månadshyra.  

Anmäl din underhyresgäst som boende i huset på Hekas boendesidor (Servicebegäran – Anmäl om inflyttning) när din underhyresgäst flyttar in. Det är viktigt att hålla uppgifterna i boenderegistret uppdaterade eftersom vår underhållspersonal endast öppnar dörrarna för personer som har antecknats i boenderegistret, om till exempel nycklarna försvinner eller har glömts hemma.  

Du är fortfarande bostadens huvudhyresgäst. Du är alltid ansvarig gentemot Heka för din underhyresgästs boende, inklusive hyresbetalningar. 

Tidsfrist för underuthyrning  

Ingå ett eget hyresavtal med din underhyresgäst. Underhyresavtalet kan gälla tills vidare eller under en viss tid. 

Din underhyresgästs avtal är bundet till ditt huvudhyresavtal. Om ditt hyresavtal med Heka upphör, upphör samtidigt även din underhyresgästs hyresavtal. 

Vardera parten i underhyresförhållandet kan säga upp ett underhyresförhållande som gäller tills vidare i enlighet med uppsägningstiderna. Uppsägningstiderna för underhyresavtalet är kortare än uppsägningstiderna för ett vanligt hyresavtal. 

Ett tidsbundet underhyresförhållande upphör när tidsfristen löper ut. 

Exempel: Matti är huvudhyresgäst i en av Hekas trerummare. Matti kan hyra ut upp till hälften av rummen i sin bostad, det vill säga ett rum. Matti ingår ett underhyresavtal med Anssi. Matti är fortfarande bostadens huvudhyresgäst. Matti ansvarar inför Heka även för Anssis boende. Om Anssis boende orsakar störningar riktas en eventuell varning till Matti. Om Anssi inte betalar Matti sin del av hyran är det inte en anledning för Matti att inte betala hyran för hela bostaden åt Heka, utan Heka tar ut hyresskulden av Matti. Om Mattis hyresavtal upphör, upphör även Anssis underhyresavtal. 

Tillfällig överlåtelse av bostad till annan person 

Som hyresgäst har du rätt att tillfälligt överlåta din bostad till en annan person på vissa grunder. Rätten till tillfällig överlåtelse uppstår när du tillfälligt måste flytta till en annan ort på grund av 

 • en arbetsplats 
 • en studieplats 
 • en sjukdom som kräver behandling 
 • eller annan liknande grund, såsom militärtjänst- eller civiltjänstgöring. 

En familjemedlems vistelse på en annan ort utgör inte grund för tillfällig överlåtelse.  

Du kan tillfälligt överlåta din bostad upp till två år i följd åt gången. Under ett långvarigt hyresförhållande kan det finnas flera tvåårsperioder.  

Som huvudhyresgäst har du hela tiden ett huvudhyresavtal med Heka. Som huvudhyresgäst ansvarar du för att betala hyran och andra boendeskyldigheter även under den tillfälliga överlåtelsen. Den person som tillfälligt bor i bostaden kan betala hyran direkt till Heka eller till dig, men detta måste alltid avtalas med Heka. 

Du får inte ta ut en högre hyra av den tillfälliga boende än vad du själv betalar åt Heka.  

Kom ihåg att du ansvarar för att betala hyran och andra boendeskyldigheter även under den tillfälliga överlåtelsen. Om den som tillfälligt bor i bostaden till exempel stör andra, riktas en eventuell varning till dig. 

Andrahandsuthyrning av bostaden 

När du har fått tillstånd kan du hyra ut din bostad i andra hand i upp till 31 dagar, en gång per kalenderår. Det är förbjudet att hyra ut i andra hand för en längre tid eller utan tillstånd från Heka. Heka kan i dessa fall säga upp hyresavtalet. 

Som huvudhyresgäst ansvarar du för att betala hyran och andra boendeskyldigheter även under andrahandsuthyrningen.  

Överlåtelse av hyresrätten 

En överlåtelse av hyresrätten innebär en situation där du som huvudhyresgäst i en bostad överlåter till en annan person ditt hyresavtal, besittningsrätten till din bostad och tillhörande skyldigheter. Denna person blir ny huvudhyresgäst och skyldigheten att betala hyran övergår till hen. 

Förutsättningar för överlåtelse av hyresrätten 

Som huvudhyresgäst kan du överlåta rätten att hyra bostaden till

 • din maka/make eller sambo,  
 • ett barn som ingår i din familj,  
 • din förälder eller  
 • till din makas/makes förälder.  

Överlåtelse av hyresrätten till andra personer kan inte göras i Hekas bostäder.  

Den person till vilken hyresrätten överlåts måste bo i bostaden med dig, det vill säga vara registrerad som boende i boenderegistret innan du anmäler åt Heka om överlåtelse av hyresrätten. 

Den nya huvudhyresgästen måste vara någon av de ovannämnda familjemedlemmarna för att överlåtelse av hyresrätten är möjlig. Heka kontrollerar saken.