Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Om en hyresgäst avlider  

Hyresgästens död avslutar inte automatiskt hyreskontraktet, utan hyresförhållandet fortsätter med dödsboet under de tidigare villkoren. Ansvaret för att uppfylla villkoren i hyreskontraktet (t.ex. hyresbetalning och noggrann skötsel av bostaden) överförs omedelbart till hyresgästens dödsbo.

Hyresförhållandet upphör först när dödsboet säger upp hyreskontraktet. Om dödsboet inte vill fortsätta hyresförhållandet är det bra att säga upp hyreskontraktet så snart som möjligt. Uppsägningstiden är en kalendermånad räknat från den sista dag av den kalendermånad då dödsboet säger upp hyreskontraktet. Dödsboet ansvarar för hyreskontraktets förpliktelser under uppsägningstiden, såsom hyresbetalning.  

Om den avlidna boende inte är bostadens huvudsakliga hyresgäst, behöver kontraktet inte sägas upp. Anmäl då den boendes död på Hekas boendesidor (Servicebegäran – Anmäl utflyttning).

Att fortsätta ett hyreskontrakt  

Om den avlidne hyresgästen hade hyrt bostaden tillsammans med en annan person har den person rätt att fortsätta hyreskontraktet i stället för dödsboet, om hyresvärden inte har någon berättigad anledning att motsätta sig fortsättningen. Samma rätt att fortsätta hyresförhållandet gäller också:

  • Den avlidna hyresgästens maka/make eller sambo 
  • Barn i familjen
  • Förälder till den avlidna hyresgästen eller hyresgästens maka/make eller sambo.  

Andra personer har inte möjlighet att fortsätta hyresförhållandet. Fortsättning av hyresförhållandet är ett undantag i val av boende till ARA-bostäder. 

En förutsättning för att fortsätta hyresförhållandet är alltid att den som fortsätter hyresförhållandet har bott i bostaden innan hyresgästens död. Heka kontrollerar boendeinformationen från boenderegistret. 

Fortsättning av hyresförhållandet måste meddelas inom tre månader efter hyresgästens död. Meddelandet avslutar omedelbart dödsboets ansvar för att uppfylla hyresvillkoren och överför ansvaret till den person som meddelar om fortsättning.

Om du är boende vid Heka och anmälan gäller den bostad där du bor, anmäl detta via Hekas boendesidor. 

Om du inte kan använda Hekas boendesidor, anmäl hyresgästens död med blanketten nedan.