Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Beslutsfattande och ledning

Enligt aktiebolagslagen styr Hekas styrelse bolagets verksamhet. Ledningsgruppen leder Hekas operativa verksamhet.

Ledningsgrupp  

Ledningsgruppen hjälper verkställande direktören i den operativa ledningen av bolaget samt i beredningen av ärenden som diskuteras vid styrelsens sammanträden och av strategiska frågor. Bolagets styrelse beslutar om ledningsgruppens sammansättning. 

Sammansättningen av ledningsgruppen:

 • verkställande direktör Jaana Närö 
 • kundrelationschef Päivi Jokinen 
 • HR-chef Marita Ailio 
 • chef för fastighetsförvaltning Pekka Pirinen 
 • fastighetschef Vesa Jurmu 
 • chefsjurist Sanna Auressalmi 
 • chef för byggherreverksamhet Vesa Nevala 
 • ekonomichef Raija Anjala. 

Styrelsen styr Hekas verksamhet  

Hekas styrelse har sju medlemmar och två suppleanter. Två av medlemmarna i Hekas styrelse är Helsingfors stads tjänsteinnehavare, tre har bakgrund som förtroendevalda och två har föreslagits av de boende. Av de två suppleanterna i Hekas styrelse är den ena Helsingfors stads tjänsteinnehavare och den andra föreslagen av de boende.

Förslagen till styrelseledamöter behandlas i Helsingfors stadsstyrelses koncernsektion som styr och övervakar verksamheten vid stadens dotterbolag. Koncernsektionen uppmanar bolagsstämman att välja styrelseledamöterna. Hekas bolagsstämma väljer styrelsen vid den ordinarie bolagsstämman.  

Hekas styrelse har en mandatperiod på två år. Mandatperioden börjar vid den egentliga bolagsstämman och pågår fram till bolagsstämman som hålls två år efter valet.

Medlemmarna och suppleanterna i styrelsen för Helsingfors stads bostäder Ab är:

 • ordförande Juha Hakola, förtroendevald, stadsfullmäktigeledamot (Saml)
 • medlem  Reeta Niemisvirta, förtroendevald (Saml)
 • medlem  Jessica Karhu, förtroendevald (gröna)
 • medlem  Tuula Saxholm, stadens tjänsteinnehavare, finansieringsdirektör
 • medlem Hanna Dhalmann, stadens tjänsteinnehavare, bostadsprogramchef
 • medlem  Sebastian Franckenhaeuser, representant för de boende
 • medlem  Pirjo Salo, representant för de boende
 • suppleant Kari Pudas, stadens tjänsteinnehavare
 • suppleant Marko Ekqvist, representant för de boende.