Upphandlingar

Heka är en offentlig upphandlingsenhet som ägs av staden. I vår verksamhet tillämpas därför upphandlingslagen. Vi konkurrensutsätter som offentlig upphandlare olika tjänste- och varuupphandlingar samt byggentreprenader.

Kommande konkurrensutsättningar

Vid våra upphandlingar använder vi ett elektroniskt konkurrensutsättningssystem.

Vi offentliggör de upphandlingsannonser som överskrider tröskelvärdet i Hilma. Upphandlingens uppskattade värde avgör om vi offentliggör upphandlingsannonsen på nationell nivå eller EU-nivå.

Du kan bekanta dig med våra pågående konkurrensutsättningar i anbudstjänsten .

Hekas upphandlingspolicy

Utvecklingen av Hekas upphandlingsverksamhet och genomförandet av upphandlingar styrs av upphandlingspolicyn.

Heka är Helsingfors stads dotterbolag som staden äger i sin helhet, så Heka är en offentlig upphandlingsenhet. Heka följer lagstiftningen om offentlig upphandling vid sina upphandlingar.

Hekas styrelse fastställer årligen upphandlingspolicyn. Upphandlingspolicyn styr utvecklingen av Hekas upphandlingar samt fastställer mål och riktlinjer för hela upphandlingsverksamheten.

De fyra huvudmålen för Hekas upphandlingar är för närvarande:

Vi utvecklar vår upphandlingskompetens

Vi ser till att vår upphandlingskompetens är på en tillräcklig nivå. Vi anordnar regelbundet upphandlingsutbildning för anställda som gör upphandlingar. Offentliga upphandlingar beaktas också i introduktionsprogrammet för nyanställda.

Var och en av våra anställda som gör upphandlingar identifierar upphandlingsriktlinjerna och de lagenliga skyldigheterna, har bekantat sig med upphandlingsinstruktionerna samt tillämpar dem på den upphandling som vid den aktuella tidpunkten är under utarbetande.

Vi genomför ansvarsfulla upphandlingar

Vi sätter upp hållbarhetsmål för upphandlingar inom delområdena miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar.

Vi identifierar de miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna enligt upphandlingskategori, vilket gör det möjligt för oss att välja lämpliga sätt för varje upphandling för att främja ansvarsfullhet.

Vi vägleder också våra samarbetspartner att agera i enlighet med våra ansvarsprinciper.

Våra upphandlingar är planenliga

Vi leder upphandlingarna enligt kategori.

Vi definierar tydligt upphandlingsorganisationens uppgifter och ansvarsområden. Vi planerar tillräckliga upphandlingsresurser. Vi genomför våra upphandlingar i enlighet med ett förplanerat upphandlingsprogram och en enhetlig upphandlingsprocess. Vi gör upphandlingar i rätt tid och för rätt behov med förnuftigt fokus på helheten.

Vid upphandlingar tar vi hänsyn till slutanvändarna, med andra ord de boende eller de anställda.

Vi följer upp marknaderna och utvecklar leverantörssamarbetet

Vi följer upp utvecklingen av marknaderna enligt kategori. Vi uppmuntrar och sporrar våra samarbetspartner att utveckla sin egen verksamhet.

Vi vill göra det möjligt för hållbara produkter och tjänster, som är förmånliga vad gäller livscykelkostnaden, att komma in på marknaden.

Vi tillämpar upphandlingsförfaranden på ett mångsidigt och flexibelt sätt, med hänsyn till innovationsperspektivet, så att vi kan påverka övervägandet av hållbarhetsaspekter samt införandet av ny teknik och innovationer på marknaden.

Vi intensifierar samarbetet och delar god praxis med andra upphandlingsenheter för att få större effektivitet i upphandlingen.

Ansvarsfulla upphandlingar

Vi tar hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter vid våra inköp. Vi identifierar de miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna enligt upphandlingskategori, vilket gör det möjligt för oss att välja lämpliga sätt för varje upphandling för att främja ansvarsfullhet.

Vi följer lagen om beställaransvar vid konkurrensutsättning av upphandlingar och under avtalsperioden.

Vi förebygger aktivt grå ekonomi i enlighet med Helsingfors stads anvisning för bekämpning av grå ekonomi.

Bekanta dig med vårt ansvarsfullhetsprogram.

Upphandlingskategorier

Vi leder våra upphandlingar enligt kategori. En upphandlingskategori är en produkt- och tjänstegrupp med förenande faktorer. Genom upphandlingskategorier förenhetligar vi verksamhetsmodellerna samt de dokument och praxis som används vid upphandling inom kategorin i fråga.

Vi har fyra upphandlingskategorier:

  • Reparation av byggnader
  • Underhåll av byggnader
  • Nybyggande och totalrenovering
  • Affärstjänster

 Varje kategoriteam har sin egen kategoriansvarig.

Hekas chef för ansvarsfulla upphandlingar är chefsjuristen. Upphandlingsledning stöds av en upphandlingsstyrgrupp vars uppgift är att främja upphandlingsplanering, utvärdera uppnåendet av de uppsatta målen och bidra till utvecklingen av upphandlingar. I styrgruppen ingår de kategoriansvariga, chefsjuristen är ordförande och upphandlingschefen är sekreterare.