Hankinnat

Heka on kaupungin omistamana yhtiönä julkinen hankintayksikkö. Toimintaamme sovelletaan siis hankintalakia. Kilpailutamme julkisena hankintana erilaisia palvelu- ja tavarahankintoja sekä rakennusurakoita.

Tulevat kilpailutukset

Käytämme hankinnoissamme sähköistä kilpailutusjärjestelmää.

Julkaisemme kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset HILMAssa. Hankinnan ennakoitu arvo määrittelee, julkaisemmeko hankintailmoituksen kansallisena vai EU-tasolla.

Voit tutustua käynnissä oleviin kilpailutuksiimme tarjouspalvelussa .

Hekan hankintapolitiikka

Hekan hankintatoimen kehittämistä ja hankintojen toteuttamista ohjaa hankintapolitiikka.

Heka on Helsingin kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö, joten Heka on julkinen hankintayksikkö. Heka noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä.

Hekan hallitus vahvistaa vuosittain hankintapolitiikan. Hankintapolitiikka ohjaa Hekan hankintojen kehittämistyötä sekä määrittelee tavoitteita ja suuntaviivoja koko hankintatoimelle.

Hekan hankintojen neljä keskeistä tavoitetta tällä hetkellä ovat:

Kehitämme hankintaosaamistamme

Huolehdimme siitä, että hankintaosaamisemme on riittävällä tasolla. Järjestämme säännöllisesti hankintoja tekeville työntekijöille hankintakoulutusta. Julkiset hankinnat huomioidaan myös uuden työntekijän perehdytysohjelmassa.

Jokainen hankintoja tekevä työntekijämme tunnistaa hankintalinjaukset ja lain velvoitteet, on perehtynyt hankintaohjeisiin sekä soveltaa näitä kulloinkin valmistelussa olevaan hankintaan.

Toteutamme vastuullisia hankintoja

Asetamme hankinnoille vastuullisuustavoitteita niin ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun kuin taloudellisen vastuun osa-alueilla.

Tunnistamme hankintakategorioittain ympäristö-, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset, minkä perusteella voimme valita jokaiseen hankintaan sopivat keinot vastuullisuuden edistämiseksi.

Ohjaamme myös yhteistyökumppaneitamme toimimaan vastuullisuusperiaatteidemme mukaisesti.

Hankintamme ovat suunnitelmallisia

Johdamme hankintoja kategoriakohtaisesti.

Määrittelemme hankintaorganisaation tehtävät ja vastuut selkeästi. Suunnittelemme hankintaresurssit riittäviksi. Toteutamme hankintamme ennakkoon suunnitellun hankintaohjelman ja yhtenäisen hankintaprosessin mukaisesti. Teemme hankinnat oikeaan aikaan ja oikeaan tarpeeseen kokonaisuuden kannalta järkevästi keskittäen.

Huomioimme hankintoja tehdessä loppukäyttäjät eli asukkaat tai työntekijät.

Seuraamme markkinoita ja kehitämme toimittajayhteistyötä

Seuraamme kategoriakohtaisesti markkinoiden kehittymistä. Kannustamme ja rohkaisemme yhteistyökumppaneitamme kehittämään omaa toimintaansa.

Haluamme mahdollistaa kestävien, elinkaarikustannuksiltaan edullisten tuotteiden ja palveluiden pääsemisen markkinoille.

Sovellamme hankintamenettelyitä monipuolisesti ja joustavasti innovatiivisuusnäkökulma huomioiden, jotta voimme vaikuttaa vastuullisuusnäkökohtien huomioimiseen sekä uusien teknologioiden ja innovaatioiden markkinoille pääsyyn.

Tiivistämme yhteistyötä ja jaamme hyviä käytäntöjä muiden hankintayksiköiden kanssa, jotta saavutamme isompaa vaikuttavuutta hankinnoissa.

Vastuulliset hankinnat

Huomioimme hankinnoissamme ympäristö-, taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat. Tunnistamme hankintakategorioittain ympäristö-, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset, minkä perusteella voimme valita jokaiseen hankintaan sopivat keinot vastuullisuuden edistämiseksi.

Noudatamme tilaajavastuulakia hankintojen kilpailuttamisessa ja sopimuskauden ajan.

Ehkäisemme aktiivisesti harmaata taloutta Helsingin kaupungin harmaan talouden torjuntaohjeen mukaisesti.

Hankintojen kategoriat

Johdamme hankintojamme kategoriakohtaisesti. Hankintakategoria on tuotteiden ja palveluiden joukko, jolla on yhdistäviä tekijöitä. Hankintakategorioiden kautta yhtenäistämme toimintamalleja, hankinnoissa käytettäviä asiakirjoja ja käytäntöjä kyseisen kategorian sisällä.

Käytössämme on neljä hankintakategoriaa:

  • Rakennusten korjaus
  • Rakennusten ylläpito
  • Uudisrakentaminen ja peruskorjaus
  • Liiketoiminnan palvelut

 Jokaisella kategoriatiimillä on oma kategoriavastaava.

Hankintojen vastuujohtaja Hekassa on lakiasiainjohtaja. Hankintojen johtamisessa tukena on hankintojen ohjausryhmä, jonka tehtävänä on edistää hankintasuunnittelua, arvioida asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä myötävaikuttaa hankintojen kehittämiseen. Ohjausryhmän jäseninä ovat kategoriavastaavat, puheenjohtajana lakiasiainjohtaja ja sihteerinä hankintapäällikkö.