Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Heka förenhetligar hyresavtalen – samma avtalsvillkor möjliggör bättre boendetrivsel

Vi förenhetligar hyresavtalen för våra boende stegvis senast i 2026. Vi uppdaterar innehållet i hyresavtalen så att alla hyresgäster i fortsättningen har samma villkor i hyresavtalet. Vi ingår ett nytt hyresavtal med våra hyresgäster gällande de nuvarande bostäderna. Det nya avtalet ersätter det tidigare avtalet. Förenhetligandet ändrar vissa villkor i hyresavtalet, men påverkar inte hyresnivån för bostaden.

09.4.2024 16:04

Genom förenhetligandet eftersträvar vi bättre boendetrivsel, när alla boende efter förenhetligandet omfattas av samma villkor i hyresavtalet. Det är också nödvändigt att förenhetliga hyresavtalen för att alla avtal bättre ska motsvara kraven i den gällande lagstiftningen. För närvarande varierar t.ex. avtalsvillkoren för rökning, fakturering av vatten och flyttdagen beroende på när hyresavtalet har ingåtts.

Vi genomför förenhetligandet så att de första uppdaterade hyresavtalen träder i kraft 1.1.2025 och resten stegvis därefter under 2025. Förenhetligandet börjar i åtta Heka-objekt i Kallviken, Mellungsbacka och Nordsjö. Boende i dessa objekt får våren 2024 hem ett brev från Heka med anvisningar om undertecknande av ett nytt hyresavtal.

Du får fortsättningsvis behålla din bostad hos Heka och hyresavtalet förnyas 

Vi ingår ett nytt hyresavtal för hyresgästens nuvarande bostad. Det nya avtalet ersätter det tidigare. Boendet och hyresförhållandet fortsätter alltså utan avbrott när hyresgästen undertecknar det nya hyresavtalet inom utsatt tid.

Förenhetligandet ändrar hyresavtalets väsentliga villkor, vilket också förutsätter hyresgästens samtycke. Om hyresgästen inte godkänner de nya hyresvillkoren och vägrar underteckna det nya hyresavtalet, säger vi upp hyresavtalet. Under uppsägningstiden erbjuder vi hyresgästen möjlighet att underteckna det nya hyresavtalet jämte nya hyresvillkor. Om hyresgästen inte undertecknar det nya hyresavtalet under uppsägningstiden, upphör boendet hos Heka efter sex månaders uppsägningstid.

Anvisningar för den boende

Vi samlade information på vår webbplats om förenhetligande av hyresavtal och anvisningar för förnyande av hyresavtal. Läs informationspaketet

Vi förenhetligar hyresavtalen stegvis och områdesvis senast i 2026. Vi kontaktar boende vars hyresavtal förenhetligandet gäller.

När förenhetligandet framskrider till ditt objekt och ifall du behöver förnya ditt hyresavtal, får du på förhand ett brev om saken i god tid av Heka. Brevet innehåller anvisningar om undertecknande av ett nytt hyresavtal.

Cirka 34 000 hyresavtal förnyas

Det finns ett behov av förenhetligande av ca 34 000 hyresavtal, det vill säga största delen av hyresavtalen för boende hos Heka.

Förenhetligandet gäller inte boende

  • vars hyresavtal har börjat 1.1.2022 eller senare, eftersom villkoren i dessa avtal redan följer den nya hyresavtalsmodellen
  • som bor i ett objekt där en grundläggande renovering inleds 2025 eller 2026.

De viktigaste förändringarna i hyresavtalens villkor gäller rökning inomhus, fakturering av vatten och flyttdagen

Heka har fortfarande många hyresavtal som inte alls innehåller rökförbud, och objekt som endast har rökförbud för allmänna utrymmen. Rökning är ett av standardtemana i de anmälningar som kommer till Heka, när det i samma hus kan vara tillåtet att röka i en del bostäder och förbjudet i andra. När det gäller rökförbuden är situationen mycket komplicerad såväl för invånarna som för Hekas personal. Heka har även ansökt om rökförbud enligt tobakslagen till vissa objekt, men förfarandet är långsamt och tungt. Förenhetligandet av hyresavtalen är det effektivaste och snabbaste sättet att få ett rökförbud med samma innehåll till alla Hekas bostäder.

Efter att hyresavtalen förenhetligats innehåller alla Hekas hyresavtal ett rökförbud i bostaden och dess utomhusområden, vilket ökar jämlikheten mellan invånarna. Förbudet mot rökning inomhus ökar också boendetrivseln, förbättrar boendehälsan samt minskar de skador och reparationsbehov som rökning orsakar i bostäderna.

Förenhetligandet av hyresavtalen medför också ett villkor i Hekas hyresavtal om huruvida vattnet hör till hyran eller inte samt ett villkor om vattenfaktureringspraxis.

Efter att hyresavtalen förenhetligats är flyttdagen i alla Hekas hyresavtal den dag då hyresavtalet upphör. Detta villkor gällande flyttdagen hindrar att det gamla och nya hyresavtalet överlappar, eftersom den nya hyresgästen kan flytta in i bostaden genast från början av månaden.

Dessutom ändrar förenhetligandet hyresavtalets villkor om ansvar gällande skötseln av bostadens utomhusområden och skadeståndsfaktureringen.

I hyresavtalet har det också angetts dataskyddspraxis, det vill säga hur Heka behandlar sina hyresgäste.