Förslag till hyrorna för 2024 har lämnats in för huskommittéernas utlåtanden – Hekas styrelse bekräftar hyrorna i oktober

I maj meddelade vi våra boende om att hyreshöjningarna för 2024 blir avsevärt större en vanligt på grund av kostnadernas betydliga ökning. Förslaget till nästa års budget är nu färdigt, och vi vet vad hyresnivån kommer att vara enligt det.

09.8.2023 09:04

Förslagen till hyrorna, budgeten och reparationsplanen för 2024 har nu lämnats in för huskommittéernas utlåtanden. Huskommittéerna kan framföra sina åsikter och ändringsförslag fram till den 29 augusti.

Huskommittéernas utlåtanden behandlas i Heka, och de ändringar som anses vara nödvändiga görs i materialet i september. Hekas styrelse bekräftar hyrorna för 2024 i oktober och de boende informeras om hyran för sin bostad under oktober. De nya hyrorna träder i kraft den 1 januari 2024.

Hyrorna höjs i synnerhet på grund av de ökade låneskötselkostnaderna 

Heka har en hel del lån, eftersom produktionen av nybyggnadsobjekt finansieras helt och renoveringarna till största delen med lån. Räntenivån har stigit exceptionellt snabbt och räntekostnaderna på Hekas lån har tredubblats sedan förra året. De stigande energipriserna och uppgången i den allmänna kostnadsnivån höjer avsevärt också Hekas kostnader. 

Hyrorna täcker verksamhetskostnaderna

Heka fungerar enligt självkostnadsprincipen, vilket innebär att alla verksamhetskostnader täcks av hyrorna. De hyror som vi tar ut måste alltså motsvara våra kostnader för byggande, reparationer, underhåll och administration.

Heka är icke-vinstdrivande och ger sin ägare Helsingfors stad inga utdelningar. 

Även efter den ovanligt stora höjningen är medelhyran för Hekas bostäder betydligt lägre än medelhyran för fritt finansierade bostäder.