Toimimme vastuullisesti, kestävästi ja läpinäkyvästi. Tapamme toimia -periaatteet ohjaavat meitä toimimaan oikein ja luovat perustan yhteisille toimintatavoillemme.

Toimimme vastuullisesti, kestävästi ja läpinäkyvästi. Noudatamme Tapamme toimia -periaatteita, jotka perustuvat Hekan arvoihin, strategiaan, vastuullisuusohjelmaan, Helsingin kaupungin eettisiin periaatteisiin sekä lakeihin ja määräyksiin.

Tapamme toimia -periaatteet ohjaavat meitä toimimaan oikein ja luovat perustan yhteisille toimintatavoillemme. Keskiössä ovat ihmiset, yhteiskunta, ympäristö ja talous. Kaksitoista periaatetta kertovat sen, miten kohtelemme toisiamme, asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme, teemme työtämme ja harjoitamme liiketoimintaamme.

Periaatteet koskevat meitä kaikkia: johtoa, esihenkilöitä ja työntekijöitä. Periaatteet linjaavat yhteiset suuntaviivat myös yhteistyökumppaneidemme suuntaan.

Olemme vastuullinen toimija 

Pidämme huolta siitä, että kaikki toimintamme on vastuullista ja myös näyttää siltä. 

Noudatamme lakeja ja määräyksiä 

Noudatamme lakeja ja määräyksiä sekä hyvän johtamisen ja hallintotavan periaatteita. 

Olemme vastuullinen työnantaja 

Arvostamme työyhteisömme jäseniä. 

Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden kouluttautua, kehittyä ja edetä työurallaan.  

Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Emme salli syrjintää, epäasiallista kohtelua, kiusaamista, rasismia tai seksuaalista häirintää. Noudatamme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiamme, työsuojelun ja työterveyden toimintasuunnitelmiamme sekä työyhteisön muita pelisääntöjä. 

Vältämme eturistiriitoja 

Työntekijät saavat käyttää asemaansa tai vaikutusvaltaansa vain Hekan etujen ajamiseen. Työntekijöiden päätökset eivät saa perustua henkilökohtaisiin suhteisiin tai painostukseen. 

Emme salli lahjontaa ja korruptiota 

Vastustamme korruptiota kokonaisuudessaan.  

Kaikenlainen lahjonta on kiellettyä: emme maksa emmekä vastaanota lahjuksia, lahjoja tai laittomia maksuja. Lahjuksia ja lahjoja ovat esimerkiksi lahjakortit ja tavaralahjat lukuun ottamatta vähäarvoisia mainoslahjoja (esimerkiksi kynä, kangaskassi) ja asiakkailta saatuja yhteiseen käyttöön jääviä vähäarvoisia muistamisia (esimerkiksi kukkalahja, suklaarasia). Jouluaikaan emme ota vastaan mitään lahjoja, vaan palautamme ne lahjan antajalle.  

Emme hyväksy rahanpesuun osallistumista tai siinä avustamista.  

Emme vastaanota, pyydä, hyväksy tai tarjoa kohtuullisen vieraanvaraisuuden (20 euroa) ylittäviä etuja, joilla pyritään vaikuttamaan päätöksentekoon tai jotka voivat vahingoittaa Hekan mainetta tai luottamusta. 

Hankintojen valmistelu- ja sopimusneuvotteluvaiheissa ei ole hyväksyttävää vastaanottaa minkäänlaisia etuja. 

Osallistuminen yhteistyökumppanin tai muun tahon järjestämään tapahtumaan (esimerkiksi seminaari muu vastaava) on mahdollista tapauskohtaisesti aluejohtajan tai toimitusjohtajan luvalla.  

Yhteistyökumppanin tai muun tahon kustantamalle matkalle tai risteilylle osallistuminen on kielletty.  

Nämä toimintatavat koskevat niin työ- kuin vapaa-aikaa. 

Torjumme harmaata taloutta 

Edistämme tervettä kilpailua ja velvoitteensa vastuullisesti hoitavien yritysten toimintaedellytyksiä. Noudatamme työ-, vero- ja kirjanpitolainsäädäntöä, tilaajavastuulakia ja muita lakeja sekä työehtosopimuksia.  

Edellytämme, että kaikki sopimuskumppanimme ja muut toimijat urakkaketjussa toimivat samoin. 

Noudatamme Helsingin kaupungin harmaan talouden torjuntaohjetta

Sidosryhmäyhteistyömme on rehellistä 

Keskeiset sidosryhmämme ovat asiakkaat, työntekijät, omistaja ja rahoittajat sekä yhteistyökumppanit. 

Edellytämme yhteistyökumppaneidemme noudattavan lakien ja määräysten lisäksi kanssamme hyvää liiketoimintatapaa. Hyvä liiketoimintatapa tarkoittaa yhteiskunnallisten velvoitteiden noudattamista, rehtiä kilpailua, korruption vastustamista, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määräysten kunnioittamista, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä ympäristövastuullista toimintaa. 

Olemme kaikessa toiminnassamme palvelutehtävässä, asiakkaat ovat tärkein sidosryhmämme 

Kohtelemme asiakkaitamme arvostavasti. Toivomme myös asiakkailtamme arvostavaa kohtelua meitä kohtaan. 

Noudatamme lakeja asuinhuoneiston vuokrauksesta ja yhteishallinnosta vuokrataloissa. Perinnässämme noudatamme perintälakia ja hyvää perintätapaa. 

Toimintamme on kestävää ja huomioimme ympäristönäkökohdat 

Otamme ympäristönäkökohdat huomioon arjen käytännöissä. Vastuullisuusohjelmamme luo perustan ympäristönäkökohtien huomioimiselle.  

Edistämme kestävää rakentamista ja asumista 

Noudatamme toiminnassamme Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa. Olemme mukana vuokra-asuntojen energiatehokkuussopimuksessa (VAETS). 

Kunnioitamme yksityisyyden suojaa ja käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti 

Kunnioitamme nykyisten, entisten ja tulevien asiakkaidemme, työtekijöidemme ja yhteistyökumppaneidemme yksityisyyttä ja henkilötietojen suojaa. 

Käsittelemme kaikkia henkilökohtaisia tietoja luottamuksellisesti. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä tietosuojaa koskevia lakeja ja määräyksiä sekä Hekan omia sisäisiä tietosuoja- ja tietoturvaohjeita. 

Painotamme viestinnässämme avoimuutta 

Pidämme asiakkaamme, median ja sidosryhmät ajan tasalla palveluistamme ja päätöksenteostamme.