Det går att göra mycket för brandsäkerheten i det egna hemmet och husets gemensamma utrymmen.

Brandvarnare och handsläckningsutrustning

En fungerande brandvarnare kan rädda ditt liv. Enligt lagen ska varje bostad ha en brandvarnare och invånaren ansvarar för månatlig testning av brandvarnare. Heka låter dock installera brandvarnare i alla bostäder. 

Det är bra att ha handsläckningsutrustning där hemma, såsom en brandfilt, pulversläckare och pytsspruta. Lär dig använda dem och underhåll släckarna i en verkstad som övervakas av säkerhets- och kemikalieverket.

Så här underhåller du brandvarnaren

 • Det är alltid den boende som sörjer för att brandvarnaren fungerar, oavsett vem som har skaffat den.
 • Testa brandvarnarnas funktion en gång i månaden.
 • Byt batteriet i alla brandvarnare minst en gång i året, t.ex. under den nordiska brandvarnardagen 1.12.
 • Byt batteriet omedelbart om brandvarnaren börjar pipa med långa mellanrum.
 • Byt brandvarnaren till en ny om den inte fungerar trots batteribytet.
 • Även brandvarnare som drivs med nätström har batterier som du själv ska byta.

Elektriska apparater

En elektrisk apparat som glömts på, som är defekt eller felmonterad kan orsaka brand.

Så här sörjer du för de elektriska apparaternas säkerhet

 • Utför monteringarna och reparationerna av elektriska apparater hos yrkesfolk.
 • Använd inte elektriska apparater i dåligt skick.
 • Ta loss de elektriska apparaterna från uttaget genom att dra i stickkontakten, inte i sladden.
 • Använd inte en starkare lampa i armaturen än vad som finns markerat på den.
 • Placera kylskåp, frysbox och television så att det finns fritt ventilerat utrymme omkring dem.
 • Dammsug vid behov dammet på utsidan av apparaterna.
 • Täck inte de elektriska elementen eller tilläggselementen.

Rökning

I Finland avlider årligen tiotals personer på grund av eldsvådor som fått sin början i rökning. En cigarrett som glöder kan lätt antända en eld som oftast framskrider långsamt och som producerar giftiga gaser som förlamar kroppsfunktionerna. Det är riskfyllt att röka i sängen eller på soffan eftersom rökaren oftast sover då branden tänds. Det är skäl att vara särskilt försiktig då man röker i trött eller berusat tillstånd.

Ljus och uteeldar

Ljus skapar varm stämning under skymmande vinterkvällar. En låga som verkar liten och oskyldig kan dock få till stånd en stor skada om den används oförsiktigt. Kom alltså ihåg några saker:

 • Bränn inte ljus i bokhyllan, ovanpå televisionen eller andra elektriska apparater eller så att det finns brännbart material nära dem.
 • Bränn alltid ljus på brännfast underlag.
 • Låt aldrig ett ljus brinna utan övervakning.
 • Lämna aldrig ett barn eller ett husdjur ensamt nära ett brinnande ljus.
 • Uteeldar är inte avsedda att användas på balkongen. Bränn dem heller inte på verandan eller under tak.

Bastu

Många eldsvådor börjar i bastun då man lämnat brännbart material nära bastuugnen. Kom ihåg följande så kan du njuta av bastuns värme utan bekymmer:

 • Torka aldrig tvätt ovanför eller nära bastuugnen, inte ens då den är avslagen.
 • Se till att inget brännbart finns nära bastuugnen när du börjar värma upp bastun.
 • Om du märker ett fel på bastuns aggregat eller reglage ska du lämna en felanmälan.

Trappuppgångar och andra gemensamma utrymmen

Saker som lämnats i trappuppgångarna och de övriga gemensamma utrymmena är en brandsäkerhetsrisk.

Förvara inte cyklar, barnvagnar eller andra saker i korridorerna.

I husets gemensamma utrymmen får man inte förvara brandfarliga eller farliga ämnen.

Håll dörrarna mellan brandavdelningarna i de allmänna och gemensamma utrymmena stängda. Lås även källare, vindar och förråd och håll dem rena.

Vägar och gångar som leder nära huset ska hållas fria. De får inte blockeras genom felparkering eller på annat sätt.