Då hyresgästen avlider överförs skyldigheten att uppfylla hyresavtalets villkor till dödsboet.

Då en av Hekas hyresgäster avlider överförs ansvaret för hyresavtalets villkor, såsom betalningen av hyra, till dödsboet. Hyresavtaletupphör alltså inte automatiskt då hyresgästen avlider utan först då dödsboet säger upp det.

Anvisningar till dödsboet

  • Dödsboet kan säga upp hyresavtalet på samma sätt som i andra situationer för till exempel ett tillsvidare gällande hyresavtal. Dödsboet ska följa uppsägningstiden på en månad.
  • Om den avlidna hyresgästen hade hyrt bostaden med en annan person tillhör uppsägningsrätten dödsboet och den kvarlevande hyresgästen gemensamt. Båda har alltså rätt att för egen del säga upp avtalet. Den som hyrt bostaden tillsammans med den avlidna hyresgästen har rätt att i dödsboets ställe förlänga hyresförhållandet om hyresvärden inte har motiverad orsak att motsätta sig det. Samma rätt har en make/maka, ett barn i familjen eller en förälder till hyresgästen eller dennes make/maka som bor kvar i bostaden som hyresgästen lämnat.
  • Den som vill fortsätta hyresavtalet ska meddela detta skriftlig inom tre månader från att hyresgästen avlidit. Anmälningen avslutar dödsboets ansvar för att hyresvillkoren uppfylls och överför ansvaret till den som gjort anmälan om fortsättningen.