Vi strävar efter att hålla våra bostäder i skick med planenliga renoveringar samt renoveringar som görs vid behov. Husen kan genomgå renoveringar av olika omfattning som täcker en del av eller hela huset.

Totalrenovering av hundratals Heka-bostäder varje år

Vi totalrenoverar våra bostäder för långt över hundra miljoner euro varje år. 

Vi gör även olika mindre renoveringar i våra hus vid behov. När en invånare byter bostad kan en så kallad flyttrenovering göras. Behovet av en flyttrenovering utreds i bostadsgranskningen som görs när hyreskontraktet upphör. Bostäderna måste också ibland renoveras på grund av fel orsakade av invånarens vårdslöshet, felaktig hantering eller försummelse av att ta hand om bostaden. I dylika fall debiterar Heka hyresgästen kostnaderna orsakade av renoveringen.

Ju längre man bor i bostaden desto mer normalt slitage orsakas. Om någon del av bostaden går sönder till följd av normalt slitage renoverar Helka den eller låter renovera den för din del.

 

Vid behov utför vi även enligt egen bedömning mindre renoveringar och underhållsarbeten såsom renoveringar av gemensamma bastur, tvättrum och tvättstugor samt rekonstruktion av gårdar.

Invånaren kan även själv göra en lätt renovering i sin bostad med Hekas tillstånd.

 

Så här framskrider planeringen av totalrenoveringarna hos Heka

Tidpunkterna för renoveringarna utreds i samband med de långsiktiga renoveringsplanerna, och planerna diskuteras med huskommittéerna. För närvarande totalrenoveras särskilt hus byggda på 1980-talet. Totalrenoveringsprojektens byggherre är Helsingfors stads bostadsproduktionstjänst ATT, som ansvarar för genomdrivandet av renoveringsprocessen (bland annat konkurrensutsättning av planeringen och byggentreprenader samt övervakande av entreprenadernas arbeten).

Varje totalrenovering börjar med en behovsutredning. I samband med behovsutredningen utförs konditionsundersökningar för huset för att bedöma skicket på husets konstruktioner och tekniska system. Om ett renoveringsbehov framkommer görs först en projektplan, följt av de egentliga planerna på grundval av vilka man har en entreprenadtävling. Alla Hekas arbeten konkurrensutsätts som offentliga upphandlingar. Projektplanerings- och planeringsskedet inklusive konkurrensutsättningen varar vanligtvis totalt cirka två år, men ibland även längre.

För stora fastigheter delas ofta totalrenoveringen upp i två eller även fler delar.

Syftet med totalrenoveringen är att förlänga husets livslängd. I totalrenoveringen kan till exempel kan husets rörsystem, avlopp, el och ventilation förnyas. Kök, badrum eller andra ytor och möbler i lägenheten kan också bytas. I samband med totalrenoveringen kan man även bygga hissar i husen eller förnya gamla hissar för att möta dagens krav. Nuförtiden installeras alltid lägenhetsspecifika vattenmätare i bostäderna vid totalrenoveringar, det vill säga invånarna i fastigheterna som totalrenoveras faktureras för vatten enligt den faktiska förbrukningen.

Så här får invånaren information om renoveringssituationen i hens boendeobjekt

Hekas områdeskontor informerar invånarna om kommande renoveringar i god tid.

En invånarrepresentant deltar alltid i totalrenoveringarna. Under renoveringen fungerar invånarrepresentanten som en länk mellan invånarna och entreprenören, och informerar för sin del invånarna och huskommittén om projektets framskridande.

Du får information om eventuella renoveringsplaner för ditt eget bostadshus från huskommittén för din fastighet.

Boendet är tryggat under totalrenoveringen

Under totalrenoveringen ordnar vi med en tillfällig bostad åt våra invånare. Vi meddelar kommande renoveringar cirka ett halvt år innan flyttdagen och säger upp den nuvarande bostadens hyresavtal. Uppsägningen av hyresavtalet innebär dock inte att boendet hos Heka skulle upphöra. Vi frågar samtidigt om invånarnas behov av en tillfällig bostad. Vi informerar invånarna om kommande evakueringsbostäder och uppskattad evakueringsboendetid i god tid innan flyttdagen. Invånaren som flyttar undertecknar ett tillsvidare gällande hyresavtal för evakueringsbostaden. Invånaren kan valfritt antingen återvända till den gamla bostaden efter att renoveringen är klar eller stanna varaktigt i sin evakueringsbostad.

Alla Hekas totalrenoverade objekt som börjat totalrenoveras efter maj 2016 är helt rökfria. Rökning är förbjuden inomhus i bostaden, på balkongerna som tillhör bostaden och på gården samt i de gemensamma lokalerna. I dessa hus är även e-cigarretter förbjudna. Rökförbudet ingår också i hyresavtalen för dem som återvänder från en evakueringsbostad.