Hekan vastuullisuustoiminnassa siirryttiin vuonna 2021 sanoista tekoihin, kun vastuullisuusohjelmaa jalkautettiin työntekijöiden ja asukkaiden arkeen lähes kaikille toiminnan osa-alueilla. Hekan sidosryhmien asettamissa odotuksissa korostuu edelläkävijyys, mikä näkyy yhtiön toiminnassa ja nyt julkaistussa raportissa.

Hekan ensimmäisessä vastuullisuusohjelmassa yhtiön toiminnan vastuullisuuden kärkiteemoiksi määriteltiin tyytyväiset asukkaat, hyvinvoiva ja osaava työyhteisö, kestävä kiinteistöhoito ja rakentaminen sekä rehti liiketoiminta. Vastuullisuusraportissa kerromme, miten edistimme näitä teemoja vuonna 2021.

Onni asuu Hekalla

Hekan asukkaat ovat olleet tyytyväisiä asumiseensa ja asumisen palveluihin jo vuosien ajan. Myös vuonna 2021 asukastyytyväisyys pysyi hyvänä koronapandemiasta huolimatta, vaikka asukastyytyväisyyden kokonaistulos laskikin hieman.

Näkyvimpiä uudistuksia Hekan asukkaille olivat entistä paremmat sähköiset palvelut. Asukkaiden toiveesta verkkosivuiltamme näkee nyt kohteiden reaaliaikaiset jätetiedot ja jätetilojen tyhjennysaikataulut. Aiemmin tänä vuonna asukkaiden sähköiset palvelut paranivat entisestään, kun helmikuussa 2022 avattiin Hekan asukassivut, joiden kautta asukkaat voivat hoitaa sähköisesti valtaosan asumisen aikaisesta asioinnista.

Vastuullisuus on arjen tekoja

Työntekijöille vastuullisuus näkyy arjessa monin tavoin. Hekassa lanseerattiin Hurmaava hekalainen -toimintamalli, joka kannustaa työntekijöitä yhä toimivampaan yhteistyöhön. Lokakuussa järjestettiin uudelleen vuonna 2020 suosiota saanut Liikkuva lokakuu -kampanja, jonka aikana työntekijät saivat ulkoilla työajalla päivittäin 30 minuuttia.

Työturvallisuutta parannettiin panostuksin työvaatetuksiin ja tekemällä sähköinen ilmoituslomake läheltä piti -tilanteiden raportoimiseen. Vuoden lopussa Hekassa otettiin käyttöön sähköinen oppimisympäristö, joka mahdollistaa työntekijöille opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta.  

Vuonna 2021 henkilöstön pariin jalkautetut Tapamme toimia -periaatteet ohjaavat kaikkia hekalaisia toimimaan oikein ja luovat perustan yhteisille toimintatavoille. Vastuullisuus näkyy myös henkilöstön hankintaosaamiseen panostamisena: työntekijöiden laajan kouluttamisen kautta ympäristö- ja vastuullisuusnäkökulmien huomioiminen hankintoja tehtäessä on Hekalla jo ihan perustekemistä.

Päämääränä hiilineutraalisuus

Hekan talojen energiankäyttö on hiilineutraalia vuonna 2030. Asuminen ja erityisesti asuntojen lämmitys on merkittävä kasvihuonepäästöjen lähde, joten Hekalla panostetaan paljon ekologisempien asumisratkaisujen kehittämiseen. Jo nyt 100 prosenttia Heka-talojen kiinteistösähköstä tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä.

Hekalla kehitetään aktiivisesti uusia energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä parantavia ratkaisuja ja kokeillaan uusia innovaatioita. Osana vuonna 2020 alkanutta HELENA-hanketta käynnistettiin kansainvälinen Hekan innovaatio-ohjelma, jonka tavoitteena on löytää ja pilotoida uusia, innovatiivisia asumisen vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja. Kehittämällä uudenlaisia ratkaisuja Heka haluaa toimia suunnannäyttäjänä ja vaikuttaa kiinteistöalan kestävään kehitykseen.  

Raportointia uudistettiin

Vuoden 2021 raportoinnin yhteydessä uudistimme vuosi- ja vastuullisuus raportointikokonaisuuden täysin ja samalla kirkastimme vastuullisuusohjelman tavoitteita. Uusi raportointikokonaisuus muodostuu verkkosivusta, vastuullisuusraportista sekä tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Raportit myös näyttävät uudenlaiselta: Heka siirtyy vaiheittain tänä ja ensi vuonna Helsingin kaupungin brändi-ilmeen alle, ja nyt julkaistut raportit ovat ensimmäiset uudella ilmeellä tehdyt julkaisut.

Tutustu raportteihin Vastuullisuus-verkkosivulla.

Asiasanat