Hekan asukkaat ovat edelleen tyytyväisiä asumiseensa, asuntoonsa ja Hekan palveluihin. Asukastyytyväisyyskyselyn 2019 tuloksissa on pientä kasvua lähes kautta linjan edelliseen vuoteen verrattuna. Suurinta on yhä kokonaistyytyväisyys asuinalueeseen.

Kokonaistyytyväisyys isännöintiin nousi edellisvuodesta, tulos on nyt 3,56 asteikolla 1-5 (1=huono, 5=erinomainen). Kokonaistyytyväisyys kiinteistönhuoltoon ja korjauksiin laski hieman arvosanaan 3,48. Kokonaistyytyväisyys siivoukseen nousi hieman lukuun 3,53. Hekan alueiden väliset erot asukastyytyväisyydessä ovat pienentyneet.

 Kyselyn mukaan Hekan vahvuuksia ovat henkilökunnan ammattitaito ja palveluasenne. Asukkaat eivät koe minkään asian olevan Hekalla asumisessa erityisen huonosti. Kehittämistä on jätekatosten siisteydessä ja järjestyshäiriöihin puuttumisessa. Myös puhelinpalvelun ruuhkia harmiteltiin. Kylmyyteen ja tupakointiin liittyvien palautteiden määrä kasvoi, kun taas vuokriin liittyvä palaute puuttuu lähes täysin.  

Entistä useampi vastaaja kertoo, että talotoimikunta toimii aktiivisesti yhteisten asioiden edistämiseksi. Vuokralaisdemokratiatoiminnasta kiinnostuneiden vastaajien osuus nousi edellisestä vuodesta.  

Valtaosa vastaajista tyytyväisiä asuintaloonsa ja asuntoonsa

Toista vuotta perättäin osa asukkaista sai vaihtoehtoisen kyselyn, jossa tiedusteltiin laajemmin tyytyväisyyttä muun muassa omaan asuntoon ja asuintaloon. 82 prosenttia tämän kyselyn vastaajista pitää kokonaistyytyväisyyttään Hekaan vuokranantajana joko erinomaisena tai hyvänä. 

Asuintaloonsa on joko erittäin tyytyväinen tai melko tyytyväinen 73 prosenttia vastaajista. Asuntonsa kokoon on joko erittäin tai melko tyytyväinen 89 prosenttia vaihtoehtoiseen kyselyyn vastanneista. 

Tyytyväisyys asuintalon kierrätysmahdollisuuksiin on hyvällä tasolla arvosanan ollessa 4,03. Vastanneista 79 prosenttia arvioi asuintalonsa kierrätysmahdollisuudet joko erinomaisiksi tai hyviksi.  

Ennestäänkin korkea NPS-luku parani

Kyselyssä muodostettiin kolmatta kertaa NPS-luku, jolla mitataan asukkaiden halukkuutta suositella Hekaa ystävilleen ja tuttavilleen. Hekan NPS-luku on +45, mikä on erinomainen tulos. Arvosana nousi tuntuvasti, vaikka luku oli korkea jo edellisillä kerroilla. 56 prosenttia vastaajista antoi Hekalle arvosanan 9 tai 10, eli suosittelisi Hekaa suurella todennäköisyydellä. Arvostelijoiden (arvosanan 1 – 6 antaneiden) osuus on 12 prosenttia. 

 

Tutkimuksen taustat: Asukastyytyväisyyskysely selvitti loppuvuonna 2019 Hekan asukkaiden tyytyväisyyttä asumispalveluihin, omaan alueyhtiöön, asuntoon ja asuinalueeseen sekä isännöinti-, huolto-, ja siivouspalveluihin. Kyselyyn oli mahdollista vastata paperilomakkeella ja verkossa. Kyselyn sai satunnaispoimintana kirjeitse 7500 asukasta ja sähköpostitse 4000 asukasta, ja vastausprosentiksi muodostui 22. Vastausaktiivisuus on hieman pienempi kuin edellisinä vuosina. 

Perinteisen asukastyytyväisyyskyselyn ohella suoritettiin myös vaihtoehtoinen kysely, jossa tiedusteltiin peruskyselyä laajemmin asukkaiden mielipiteitä muun muassa asuntoon, asuintaloon, ympäristöasioihin ja viestintään liittyen. Vaihtoehtoisen kyselyn sai sähköpostitse 1400 ja kirjeitse 400 asukasta, ja heistä kyselyyn vastasi 25 prosenttia. 

Kysely toteutettiin yhteistyössä tutkimusyritys Feelback Group Oy:n kanssa.

 

*NPS-luku: NPS-luku mittaa asukkaiden suositteluhalukkuutta kysymyksellä ”kuinka todennäköisesti suosittelisitte Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä asumista ystävillenne ja tuttavillenne”. Tulokset esitetään prosenttijakaumana, jossa arvostelijoiden (vastannut 0-6) prosenttiosuus vähennetään suosittelijoiden (vastannut 9-10) prosenttiosuudesta. Tuloksen vaihteluväli on siis -100 … 100.

Koonti Hekan asukastyytyväisyyskyselyn 2019 tuloksista (pdf)