Hekan vuoden 2018 asukastyytyväisyyskyselyn tulokset laskivat kauttaaltaan hieman edellisestä vuodesta, jolloin asukastyytyväisyys oli ennätyskorkeaa. Laskeneista tuloksista huolimatta Hekan vuokra-asukkaat ovat edelleen tyytyväisiä asumiseensa, asuntoonsa ja Hekan palveluihin. Tyytyväisimpiä asukkaat olivat asuinalueeseensa, jolle 78 prosenttia antoi hyvän tai erinomaisen arvosanan. 

Asukkaiden kokonaistyytyväisyys Hekan alueyhtiöiden toimintaan ja palveluihin on heikentynyt hieman edellisestä mittauksesta. Tyytyväisimpiä oltiin asiointiin vuokra- ja vastikeongelmissa, jossa asteikolla 1-5 (1=huono, 5=erinomainen) Hekan arvosana oli 3,96. Tyytymättömimpiä vastaajat olivat järjestyshäiriöihin puuttumiseen (3,03).   

Osalle Hekan asukkaista lähetettiin uudenlainen asukastyytyväisyyskysely, jossa tiedusteltiin aiempaa laajemmin ja monipuolisemmin asukkaiden tyytyväisyyttä muun muassa omaan asuntoon ja asuintaloon. Tuossa kyselyssä asukkaat olivat erityisen tyytyväisiä Hekaan vuokranantajana (3,96) ja omaan asuinalueeseen (3,99). Tyytymättömimpiä oltiin järjestyshäiriöihin puuttumiseen (3,32) ja jätekatosten siisteyteen (3,33).

Sähköinen osallistuminen asukastoimintaan kiinnostaa

Tämän vuoden kyselyssä oli mukana myös asukastoimintaosio, jossa kysyttiin vastaajien mielipiteitä vuokralaisdemokratiatoimintaan liittyen. Viimeksi asukastoiminnasta kysyttiin vuoden 2015 asukastyytyväisyyskyselyssä. Verrattuna vuoden 2015 tilanteeseen, kiinnostus asukastoimintaan on vähentynyt ja samoin kokemus siitä, että vuokralaisdemokratian parissa toimimalla voisi vaikuttaa omaan asumiseen. Talkoiden ja kerhotoiminnan koetaan edelleen lisäävän yhteisöllisyyttä. Internetin kautta tapahtuva osallistuminen asukastoimintaan kiinnosti vastaajia jonkin verran.

Hekalla korkea NPS-luku

Asukastyytyväisyyskyselyssä muodostettiin NPS-luku*, jolla mitataan asukkaiden halukkuutta suositella Hekaa ystävilleen ja tuttavilleen. Hekan NPS-luku oli +38, mikä on liki erinomainen tulos. 52% prosenttia vastaajista antoi Hekalle arvosanan 9 tai 10, eli suosittelisivat Hekaa ystävälle suurella todennäköisyydellä. NPS-arvosana pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2017.

Keväällä 2018 Taloustutkimus Oy:n tekemässä pääkaupunkiseudun vuokranantajia käsitelleessä tutkimuksessa Hekalle muodostettiin NPS-luku +47 , joka oli kaikista mukana olleista vuokranantajista paras.  

Vuosi 2018 oli Hekassa suurten muutosten aikaa. Vuosi alkoi uudistuneella organisaatiolla, kun 21 aiempaa alueyhtiötä sulautuivat viideksi alueyhtiöksi. Vilkasta julkistakin keskustelua herätti myös Hekan tuore vuokrantasausmalli, joka tuli voimaan vuoden 2019 alusta.   

Tutkimuksen taustat: Asukastyytyväisyyskysely selvitti loppuvuonna 2018 Hekan asukkaiden tyytyväisyyttä asumispalveluihin, omaan alueyhtiöön, asuntoon ja asuinalueeseen sekä isännöinti-, huolto-, ja siivouspalveluihin. Kyselyyn oli mahdollista vastata paperilomakkeella ja verkossa. Paperilomakkeita lähetettiin yhteensä 9850 satunnaispoimintana valikoituihin Hekan asuntoihin. Kyselyyn saatiin yhteensä 3205 vastausta. Kysely toteutettiin yhteistyössä tutkimusyritys Feelback Oy:n kanssa.

Hekan asukastyytyväisyyskyselyä kehitetään lähivuosina, mistä johtuen perinteisen asukastyytyväisyyskyselyn ohella suoritettiin myös uudenlainen kysely. Uusi kysely lähetettiin 1400 asukkaalle ja siihen saatiin 366 vastausta. Kyselyssä tiedusteltiin peruskyselyä laajemmin asukkaiden mielipiteitä muun muassa asuntoon, asuintaloon, ympäristöasioihin ja viestintään liittyen.  

*NPS-luku: NPS-luku mittaa asukkaiden suositteluhalukkuutta kysymyksellä ”kuinka todennäköisesti suosittelisitte Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä asumista ystävillenne ja tuttavillenne. Tulokset esitetään prosenttijakaumana, jossa arvostelijoiden (vastannut 0-6) prosenttiosuus vähennetään suosittelijoiden (vastannut 9-10) prosenttiosuudesta. Tuloksen vaihteluväli on siis -100 … 100.