Kiinteistöjen rakentamisesta ja niiden ylläpidosta sekä asumisesta syntyy kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ympäristölle haitallisia vaikutuksia. Helsingissä runsas puolet päästöistä syntyy rakennusten lämmittämisestä. Rakentamisesta ja asumisesta aiheutuvien päästöjen pienentyminen on yksi keskeisistä Hekan ympäristötyön tavoitteista. Tutustu vuoden vaihteessa päättyneen Hekan ensimmäisen ympäristöohjelma keskeisiin saavutuksiin. 

Hekan ympäristöohjelmassa vuosille 2018–2020 tavoiteltiin lajitteluasteen parantamista ja muovipakkausten keräyksen laajentamista, Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman edistämistä, kestävien hankintojen kehittämistä ja Ekoekspertti-toiminnan kehittämistä.        

Entistä energiatehokkaampaa rakentamista ja asumista

Päättyneen ympäristöohjelman kaudella päivitettiin Hekan korjauspolitiikka. Merkittävin muutos edelliseen on tiukempi tavoite peruskorjaushankkeiden energiatehokkuuden parantamiselle. Kerrostaloissa tavoittelemme peruskorjauksella vähintään 32 prosentin parannusta rakennusten rakentamisvuoden energiatehokkuuteen (e-lukuun). Rivitaloissa tavoitteena on 36 prosentin parannus.

Saimme viime vuonna lähes kahden miljoonan euron EU-rahoituksen peruskorjaushankkeiden energiatehokkuuden parantamiseen. Rahoituksen avulla teemme kolmen vuoden ajan Hekan peruskorjaushankkeissa nykyistä huomattavasti laajempaa energiatavoitteiden optimointilaskentaa. Kullekin korjauskohteelle etsitään parhaiten soveltuvat energia- ja korjausratkaisut, joilla pyritään jopa 40 prosentin säästöihin energiankulutuksessa. 

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaan liittyen toteutimme uudis- ja peruskorjauskohteiden lisäksi erillisiä energiansäästöhankkeita: Hekan korjauspolitiikan mukaisesti hankimme vuosittain viiteen vanhaan kohteeseemme aurinkovoimalan. Korjauspolitiikan mukaiset poistoilmalämpöpumppuhankkeet valmistuvat tämän vuoden puolella. Yksi erillinen hanke toteutettiin jo viime vuonna, ja sen tulokset energiansäästössä ovat erinomaisia. Myös maalämmön hyödyntämistä on tutkittu, ja se on parhaillaan suunnittelussa useaan kohteeseen. Käynnistimme alueellisia laajahkoja talotekniikan automaatiojärjestelmien korjaushankkeita sekä useita yksittäisten kohteiden talotekniikan automaatiojärjestelmien parantamishankkeita. 

Noin 60 prosentille Hekan kohteista on jo laadittu nykyisen lain mukainen energiatodistus, ja loputkin kohteet saavat energiatodistuksensa tänä vuonna. Energiatodistuksiin voi tutustua kohteen omalla sivulla

Sähköenergian kilpailutuksen myötä hankimme nyt vain uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Lisäsimme sähköautojen latauspisteitä kohteisiimme siten, että viime vuoden lopussa Hekalla oli 18 kohteessa yhteensä yli sata latauspistettä.

Yhteistyöhankkeessa Helen Oy:n kanssa tavoittelemme kiinteistöjemme energiankäytön optimointia ja sisälämpötilan parempaa hallintaa. Asuntoihimme on asennettu noin 8 000 mitta-anturia. Anturien tuottaman datan perusteella säädetään kohteen lämmityksenohjausta. Pilottihankkeessa on testattu myös kaukolämmön kysyntäjouston teknisiä ratkaisuja. Keväällä 2019 saatujen ensimmäisten tulosten mukaan lämmönkulutuksen säästöpotentiaali olisi noin 4 prosenttia. Kustannussäästöä on saatu myös tilausvesivirtojen tarkistuksista, joiden vaikutus perusmaksuihin on yhteensä noin 630 tuhatta euroa vuodessa.

Vuoden 2020 loppuun mennessä yhteensä 14 Hekan uudis- ja peruskorjauskohdetta on saanut Kuntarahoituksen myöntämää vihreää rahoitusta. Sitä voi saada investointihankkeisiin, joissa syntyy selkeitä ja mitattavia ympäristölle hyödyllisiä vaikutuksia.

Tiukensimme ympäristöystävällisyyden vaatimuksia hankinnoissamme, ja käytämme kaikissa hankintalain kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa ympäristökriteerejä. Hankintojen valmistelun tueksi kokosimme kattavan ympäristökriteeripankin.

Loimme kestävälle pihojen hoidolle kriteerit, joissa huomioidaan muun muassa pihojenhoidossa syntyvän kasvijätteen vähentäminen ja hyödyntäminen, glyfosaatin käytön kieltäminen ja sosiaalinen osallistava toiminta asukkaiden kanssa. Kriteerit ovat jo käytössä useilla Hekan alueilla, ja niiden käyttöä on tarkoitus laajentaa tulevina vuosina.

Olemme kehittäneet kemikaalihallintaamme siten, että tänä vuonna kiinteistönhoidossa ja siivouksessa käytettävien kemikaalien tuotevalikoima on 75 prosenttia pienempi kuin vuonna 2018. Olemme vaihtaneet valtaosan kiinteistöjen puhtaanapidossa käytettävistä kemikaaleista ympäristömerkittyihin.

Sekajätteen osuus Hekan kiinteistöiltä kerätystä jätteestä on laskenut

Aloitimme lajittelun lisäämiseen tähtäävän työn jätehuollon teemavuodella 2018. Kampanjoimme lajittelusta ja jätteen määrän vähentämisestä muun muassa asukastapahtumissa. Kunnostimme jätetiloja ja paransimme jäteastioiden valikoimaa ja tyhjennysrytmiä. Muovipakkausten keräysastioiden lisääminen lähes jokaisen Hekan kohteen jätetilaan vauhditti selvästi muovipakkauksien lajittelua: esimerkiksi vuonna 2019 muovipakkauksia kerättiin Hekalta laskennallisesti yli 300 tuhatta kiloa enemmän kuin sitä edeltävänä vuonna.

Sekajätteen suhteellinen osuus jätteen kokonaismäärästä on laskenut. Vuonna 2018 sekajätettä oli kaikesta kerätystä jätteestä noin 86 prosenttia, ja vuonna 2020 enää noin 77,5 prosenttia. Viime vuonna sekä sekajäte- että kokonaisjätemäärä kuitenkin kasvoivat, sillä koronaepidemian vuoksi asukkaat viettivät aiempaa enemmän aikaa kodeissaan.

Tavoittelimme myös käyttöveden kulutuksen laskua. Vuonna 2019 vedenkulutus oli edeltävää vuotta pienempi, mutta nousi viime vuonna nelisen prosenttia. Vuonna 2020 Hekan asukas käytti vettä keskimäärin 148,5 litraa vuorokaudessa. 

Kiinteistöjen kokonaisenergian kulutus on laskenut vuosittain. Vuonna 2020 energiankulutus oli lämmitystarve huomioon ottaen 6,5 prosenttia, kaukolämmön 6,2 prosenttia ja sähköenergian 9,2 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2015.

Loimme asukkaiden ympäristötyön tueksi matalan kynnyksen digitaalisen asukasyhteisön. Ekoekspertti-sovelluksessa Hekan asukkaat ja taloyhteisöt kilpailevat leikkimielisesti keskenään suorittamalla erilaisia ympäristöystävällisiä haasteita. Hankkeen lopussa sovellusta käytti jo yli 740 Hekan asukasta ja noin 60 prosentissa kohteista oli vähintään yksi Ekoekspertti.

Kiertotalous ja energiatehokkuus uuden ympäristöohjelman ytimessä

Vuosien 2021–2023 ympäristöohjelmassa painottuvat entistä enemmän kiertotalous ja vastuulliset hankinnat. Ympäristöohjelmassa on myös energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energiaan liittyviä tavoitteita. Panostamme myös hankintojen ympäristövastuullisuuteen ja ympäristöasioista viestimiseen.

Tutustu Hekan vuosien 2021–2023 ympäristöohjelmaan.