Hekan asukasyytyväisyyskyselyn 2020 tulokset ovat kautta linjan hyviä, ja muutosta edelliseen vuoteen on niukasti. Asukaskokemus on hyvä jokaisella alueella, ja aluetoimistojen väliset erot ovat pieniä. 

Isännöinnin ja asiakaspalvelun kokonaistyytyväisyys on 3,70 asteikolla 1-5 (1=huono, 5=erinomainen). Huomattavan korkean arvion 4,19 saa asiointi vuokranmaksuongelmissa. Alhaisimman arvion saa järjestyshäiriöihin puuttuminen, mutta sitä arvioi vain alle puolet vastaajista. 

Kokonaistyytyväisyys kiinteistönhoitoon ja korjauksiin on 3,64. Tyytyväisyys huoltohenkilökunnan palvelualttiuteen, ammattitaitoon ja osaamiseen on kasvanut. Tyytymättömyyttä on eniten jätekatosten siisteydessä.

Tyytyväisyys siivoukseen on noussut jokaisella tutkitulla osa-alueella, ja kokonaistyytyväisyys on 3,68. Siivoushenkilökunnan palvelualttiuden arvio parani yli kymmenyksen, lukuun 3,85. 

Etenkin nuoret, naiset ja lapsiperheet ovat tyytyväisiä ympäristöasioiden hoitoon Hekalla. Erityisen tyytyväisiä asukkaamme ovat kierrätysmahdollisuuksiin jätepisteillä. 
Kokonaistyytyväisyys asuntoon on yli kymmenyksen edellistä vuotta suurempi, 3,97. Kokonaistyytyväisyys asuintaloon nousi hieman lukuun 3,87. Kokonaistyytyväisyys Hekaan vuokranantajana on yhä hyvin korkea 4,08. 

Vastaajista 65 prosenttia ei ollut osallistunut vuokralaisdemokratiatoimintaan. Korona vaikutti suuresti asukastoiminnan järjestämiseen viime vuonna, joten tapahtumiin osallistuminen oli selvästi aiempaa vähäisempää. Noin neljännes vastaajista on kuitenkin erittäin tai melko kiinnostunut internetin kautta tapahtuvasta asukastoiminnasta. Talotoimikuntiin ollaan melko tyytyväisiä.

Kyselyyn vastanneet asukkaat antoivat kyselyn yhteydessä Hekalle miltei tuhat avointa palautetta. Niiden joukossa on niin huomioita käytännön asioiden sujumisesta kuin kehitysideoita tulevaa toimintaa ajatellen. 

Valtaosa vastaajista suosittelisi Hekalla asumista

Tutkimuksessa muodostetulla NPS-luvulla mitataan asukkaiden halukkuutta suositella Hekaa ystävilleen. Hekan NPS-luku on aina ollut huomattavan korkea, ja nousi nyt erittäin hyvälle tasolle +58. 

Vastaajista 67 prosenttia suosittelisi Hekaa suurella todennäköisyydellä. Erityisesti alle vuoden Hekalla asuneet, yksin asuvat ja alle 31-vuotiaat naiset suosittelisivat erittäin todennäköisesti Hekalla asumista. Arvostelijoita eli arvosanan 0–6 antaneita on vain 8,5 prosenttia vastaajista. 

*NPS-luku: NPS-luku mittaa asukkaiden suositteluhalukkuutta kysymyksellä ”kuinka todennäköisesti suosittelisitte Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä asumista ystävillenne ja tuttavillenne”. Tulokset esitetään prosenttijakaumana, jossa arvostelijoiden (vastannut 0-6) prosenttiosuus vähennetään suosittelijoiden (vastannut 9-10) prosenttiosuudesta. Tuloksen vaihteluväli on siis -100 … +100.

Kyselyyn vastasi pari tuhatta Hekan asukasta

Kyselyn tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin nähden, sillä kysely toteutettiin nyt hieman eri tavalla ja sisällöltään laajempana kuin aiemmin. 

Asukastyytyväisyyskyselyllä selvitimme loppuvuonna 2020 Hekan asukkaiden tyytyväisyyttä asumispalveluihin, omaan aluetoimistoon, asuntoon ja asuinalueeseen sekä isännöinti-, huolto-, ja siivouspalveluihin. Kysely lähetettiin satunnaispoimintana kirjeitse 7500 asuntoon ja sähköpostitse noin 5100 asuntoon. Kyselyyn vastasi 2101 asukasta. Kyselyn vastausprosentti on 17. 

Kyselyn käynnistyttyä huomattiin, että satunnaisotantaan perustuvassa jakeluosoitteistossa oli mukana virheellisiä vastaanottajatietoja. Virheellisten vastaanottajien osuus kokonaisotannasta on selvitysten mukaan kuitenkin niin pieni, ettei virheellä ole vaikutusta tulosten luotettavuuteen. 

Vastausten tilastoinnin ja raportoinnin teki puolueeton tutkimustoimisto Feelback Oy.

Kooste asukastyytyväisyyskyselyn tuloksista (pdf)