Hekan asukkaat olivat pääosin tyytyväisiä asumiseensa ja Hekaan vuokranantajana myös vuonna 2022. Kyselyyn vastanneista 60 prosenttia suosittelisi Hekalla asumista suurella todennäköisyydellä. Asukastyytyväisyyskyselymme kokonaistulos kuitenkin laski hieman vuodesta 2021. Selvitimme asukkaidemme tyytyväisyyttä Hekaan vuotuisella asukastyytyväisyyskyselyllä loppuvuodesta 2022.  

Vastaajat olivat yleisesti hieman tyytymättömämpiä kuin vuoden 2021 kyselyssä. Muutokset edelliseen vuoteen ovat kuitenkin pieniä. 

Isännöinnin, asiakaspalvelun, huollon ja siivouksen kokonaistulos oli 3,52 (asteikko 1–5). 

Hyvällä tasolla oli tyytyväisyys toimistojen aukioloaikoihin (3,72), henkilöstön tavoitettavuuteen (3,61) ja asiakaspalvelun toimivuuteen (3,77). 

Hekan aluetoimistoista parhaimman kokonaisarvosanan sai idän toimisto (3,59).

Asioinnin sujuvuus vuokranmaksuongelmissa sai jälleen erittäin korkean arvion 4,06. Myös asuntoihin ollaan yhä tyytyväisiä: kokonaistyytyväisyys asuntoon oli 3,86. Tyytyväisimpiä asukkaamme ovat asuntojen sijaintiin (4,38) ja kokoon (4,29).

Kierrätysmahdollisuudet saivat kiitosta

Yksittäisistä väittämissä eniten parannusta on Hekan kaakon alueella tyytyväisyydessä siivoukseen. Tulos oli nyt 3,69 (2021: 3,58). 

- Kaakon alueella siirsimme siivousta ostopalveluista omaksi työksi, ja iloksemme tämä näkyy asukkaiden tyytyväisyytenä. Asukkaamme arvostavat Hekan omia siivoojia, aluejohtaja Niila Ivari kertoo. 

Vastaajat ovat edelleen tyytyväisiä henkilökuntamme ammattitaitoon (3,77) ja palvelualttiuteen (3,74). 

Hekan pitkäjänteinen ympäristötyö näkyy kyselyn tuloksissa: asukkaiden tyytyväisyys ympäristöasioiden hoitoon säilyi hyvällä tasolla 3,65. Etenkin kierrätysmahdollisuudet saivat kiitosta, arvosanaksi muodostui 3,95. 

Vastaajat ovat edelleen erittäin tyytyväisiä Hekaan vuokranantajana (3,98). Tyytyväisimpiä ovat uudet asukkaamme, eli alle vuoden Hekalla asuneet, ja alle 30-vuotiaat asukkaat. 

Eniten edellisvuodesta laski tyytyväisyys asunnon vuokraan. Tyytyväisyys vuokraan sai nyt arvosanan 3,42 (2021: 3,72). 

Hekan pihojen hoito talvella ei viime vuonna onnistunut vastaajien mielestä yhtä hyvin kuin edellisenä vuonna. Arvosana 3,07 on selvästi edellistä vuotta matalampi (2021: 3,38). 

Parannettavaa on yhä myös järjestyshäiriöihin puuttumisessa (3,06), jätekatosten siisteydessä (3,09) ja asuntojen lämpötilassa (3,21).

Avoimia kommentteja ja kehitysehdotuksia saimme kyselyn yhteydessä yli 1300 asukkaalta. 

- Vastaajien antamassa palautteessa nousi esiin toisten asukkaiden huomioiminen arjessa esimerkiksi järjestyssääntöjen, pihatupakoinnin tai jätekatosten siisteyden osalta. Lisäksi saimme paljon ehdotuksia toimintamme kehittämiseen kuten talojen yleiseen kunnossapitoon, pihojen viihtyisyyteen, vikailmoitusten käsittelyyn ja asukasyhteistyöhön, asiakkuusjohtaja Riitta Pulkka kertoo. 

60 prosenttia vastaajista suosittelee Hekalla asumista suurella todennäköisyydellä

Asukkaiden suositteluhalukkuutta mittaava NPS-luku säilyi hyvällä tasolla, mutta laski selvästi edellisten vuosien tasosta. Vuoden 2022 kyselyn NPS-luku oli +49 (2021: +58).

NPS-luku mittaa suositteluhalukkuutta kysymyksellä ”kuinka todennäköisesti suosittelisitte Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä asumista ystävillenne ja tuttavillenne”. Tulokset esitetään prosenttijakaumana, jossa arvostelijoiden (vastannut 0–6) prosenttiosuus vähennetään suosittelijoiden (vastannut 9–10) prosenttiosuudesta. Tuloksen vaihteluväli on -100 … +100.

Vastaajista 60 prosenttia suosittelisi Hekaa suurella todennäköisyydellä ja antoi Hekalle arvosanan 9 tai 10 (asteikko 0–10). Arvosanan 10 antaneiden osuus laski 36 prosenttiin edellisen vuoden 43 prosentista. Arvostelijoiden eli arvosanan 0–6 antaneiden osuus kasvoi 8 prosentista 11 prosenttiin.

Noin 3500 asukasta vastasi kyselyyn

Vuosittaiseen asukastyytyväisyyskyselyymme vastasi 3465 asukasta marraskuussa 2022. Kysely lähetetiin satunnaisotannalla 14 000:een Hekan asuntoon sähköpostitse tai kirjeitse. Vastausprosentti oli 24,8.

Kyselyn toteutti ja vastausten tilastoinnin ja raportoinnin teki puolueeton tutkimustoimisto Feelback Oy.