Hekan hankintatoimen kehittämistä ja hankintojen toteuttamista ohjaa hankintapolitiikka.

Heka on Helsingin kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö, joten Heka on julkinen hankintayksikkö. Heka noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä.

Hekan hallitus vahvistaa vuosittain hankintapolitiikan. Hankintapolitiikka ohjaa Hekan hankintojen kehittämistyötä sekä määrittelee tavoitteita ja suuntaviivoja koko hankintatoimelle. 

Hekan hankintojen neljä keskeistä tavoitetta tällä hetkellä ovat:

Kehitämme hankintaosaamistamme

Huolehdimme siitä, että hankintaosaamisemme on riittävällä tasolla. Järjestämme säännöllisesti hankintoja tekeville työntekijöille hankintakoulutusta. Julkiset hankinnat huomioidaan myös uuden työntekijän perehdytysohjelmassa.

Jokainen hankintoja tekevä hekalainen tunnistaa hankintalinjaukset ja lain velvoitteet, on perehtynyt hankintaohjeisiin sekä soveltaa näitä kulloinkin valmistelussa olevaan hankintaan.

Toteutamme vastuullisia hankintoja

Asetamme hankinnoille vastuullisuustavoitteita niin ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun kuin taloudellisen vastuun osa-alueilla.

Tunnistamme hankintakategorioittain ympäristö-, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset, minkä perusteella voimme valita jokaiseen hankintaan sopivat keinot vastuullisuuden edistämiseksi.

Ohjaamme myös yhteistyökumppaneitamme toimimaan vastuullisuusperiaatteidemme mukaisesti.

Hankintamme ovat suunnitelmallisia

Johdamme hankintoja kategoriakohtaisesti.

Määrittelemme hankintaorganisaation tehtävät ja vastuut selkeästi. Suunnittelemme hankintaresurssit riittäviksi. Toteutamme hankintamme ennakkoon suunnitellun hankintaohjelman ja yhtenäisen hankintaprosessin mukaisesti. Teemme hankinnat oikeaan aikaan ja oikeaan tarpeeseen kokonaisuuden kannalta järkevästi keskittäen.

Huomioimme hankintoja tehdessä loppukäyttäjät eli asukkaat tai työntekijät.

Seuraamme markkinoita ja kehitämme toimittajayhteistyötä

Seuraamme kategoriakohtaisesti markkinoiden kehittymistä. Kannustamme ja rohkaisemme yhteistyökumppaneitamme kehittämään omaa toimintaansa.

Haluamme mahdollistaa kestävien, elinkaarikustannuksiltaan edullisten tuotteiden ja palveluiden pääsemisen markkinoille.

Sovellamme hankintamenettelyitä monipuolisesti ja joustavasti innovatiivisuusnäkökulma huomioiden, jotta voimme vaikuttaa vastuullisuusnäkökohtien huomioimiseen sekä uusien teknologioiden ja innovaatioiden markkinoille pääsyyn.

Tiivistämme yhteistyötä ja jaamme hyviä käytäntöjä muiden hankintayksiköiden kanssa, jotta saavutamme isompaa vaikuttavuutta hankinnoissa.

Asiasanat