Hekan vuokralaisdemokratiajärjestelmä toimii kolmella tasolla.

Hekalla on toimiva vuokralaisdemokratiajärjestelmä. Se antaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia omaa asumistaan koskevissa asioissa sekä lisää asumisviihtyvyyttä ja edistää vuokratalojen kunnossapitoa ja hoitoa.

Hekan vuokralaisdemokratiajärjestelmä toimii kolmella tasolla:

  • Kullakin talolla/taloryhmällä (vuokranmääritysyksiköllä) on asukkaiden kokouksen valitsema talotoimikunta.
  • Vuokralaistoimikunnassa on jäsenenä talotoimikunnan keskuudestaan nimeämä jäsen tai luottamushenkilö tai luottamushenkilön varajäsen jokaisesta vuokranmääritysyksiköstä. Vuokralaistoimikunnan toiminta-alueena on Hekan vastaava vuokrantasausalue. Vuokralaistoimikunta toimii vuokrantasausalueen talotoimikuntien yhteisenä edustajana.
  • Hekan kaikkien asukkaiden edustajana toimii vuokralaisneuvottelukunta, jossa on varsinaisena jäsenenä kunkin vuokralaistoimikunnan keskuudestaan valitsema jäsen sekä yksi varajäsen.

Lisäksi asukkailla on omat edustajansa Hekan hallituksessa sekä aluetoimistojen ja Heka-tason yhteistyöelimissä.

Kaikille asukkaille avoimet asukkaiden kokoukset, joissa valitaan talotoimikunta, järjestetään vuosittain jokaisessa vuokranmääritysyksikössä. Kutsu kokoukseen toimitetaan kaikkiin asuntoihin. Kokouksiin kannattaa osallistua, sillä siellä saat paljon tietoa oman talosi asioista, joihin voit asukkaana vaikuttaa.

alt=""

Tarkemmin vuokralaisdemokratiasta kerrotaan yhteishallintolaissa, siihen perustuvassa Hekan vuokralaisdemokratiasäännössä ja sen käytännön ohjeessa.

Asukkaiden kokous

Vuokranmääritysyksikön (vmy) talon tai talojen asukkaiden kokous kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa 15.11. mennessä. Kokoukseen voivat osallistua kaikki talossa vakinaisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Kutsu toimitetaan jokaiseen asuntoon. 

Kokouksessa valitaan henkilöt talotoimikuntaan tai vaihtoehtoisesti luottamushenkilö ja tälle varahenkilö. Kokouksessa valitaan myös muita edustajia erilaisiin tehtäviin sekä keskustellaan yleisesti oman vmy:n asioista ja esimerkiksi tulevista remonteista.

Tule rohkeasti mukaan kokoukseen. Tapaat naapureitasi ja tutustut samanhenkisiin ihmisiin. Katso webinaaritallenne www.hekalaiset.fi-sivuilta: Hekan webinaari asukastoiminnasta.

Talotoimikunnat

Talotoimikunta on vmy:n talon tai talojen asukkaiden edustaja. Talotoimikunnan tehtäviä voi hoitaa myös talotoimikunnan sijasta valittu luottamushenkilö. Talotoimikunnassa on puheenjohtaja ja kahdesta neljään jäsentä sekä enintään kaksi varajäsentä. 

Talotoimikuntien tehtävät

Talotoimikunta edistää talon asukkaiden yhteistoimintaa, asumisviihtyvyyttä ja -turvallisuutta. Talotoimikunta päättää mm. yhteisten askartelu- ja kerhohuoneiden käytöstä, kevät/syystalkoiden järjestämisestäkesäkukkien istuttamisesta. Lisäksi talotoimikunta järjestää asukkaille erilaisia teemapäiviä esimerkiksi pikkujoulut tai vappuriehan. Olet oikea henkilö talotoimikuntaan, jos sinulla on erilaisia ideoita miten asumisviihtyvyyttä voitaisiin parantaa ja miten asukkaiden yhteistoimintaa tulisi kehittää.

Voit lukea talotoimikunnan tehtävistä tarkemmin vuokralaisdemokratiasäännöstä ja sen käytännön ohjeista.

Talotoimikunnan yhteystiedot löydät talosi ilmoitustauluilta. Asukkaiden kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä oman vuokranmääritysyksikkönsä talotoimikunnan edustajiin.

Talosuojeluhenkilöt

Jokaiseen vuokranmääritysyksikköön valitaan tavallisesti myös taloturvallisuushenkilö ja hänelle varahenkilö. Lisäksi kullekin vuokranmääritysyksikön väestönsuojalle valitaan väestönsuojan hoitaja. Valinnat tehdään yleensä asukkaiden kokouksissa mutta tehtävään voi halutessaan ilmoittautua milloin vaan kertomalla kiinnostuksestaan aluetoimiston taloturvallisuudesta vastaavalle henkilölle.

Mikäli sinulla on taustaa esim. VPK:ssa työskentelystä. Saatat kiinnostua myös näistä tehtävistä. 

Muu asukasedustus

Mikäli olet kiinnostunut vielä enemmän asukasaktiivien toiminnasta, sinua saattaa kiinnostaa toiminta Hekan, Hekan aluetoimistojen ja Hekan asukkaiden yhteishallinnossa. Näistä muista edustustehtävistä voit lukea lisää Vuokralaisneuvottelukunnan ylläpitämältä www.hekalaiset.fi -sivustolta. 

Seuraavassa on myös lyhyesti kuvattu mitä vuokralaistoimikunta, vuokralaisneuvottelunta, aluetoimiston ja Hekan yhteistyöelin tarkoittaa ja mitä hallituksen asukasjäsenet ja talouden ja hallinnon valvojat tekevät.

Vuokralaistoimikunta

Vuokralaistoimikunnassa on jäsenenä talotoimikunnan keskuudestaan nimeämä jäsen tai luottamushenkilö tai luottamushenkilön varajäsen jokaisesta vuokranmääritysyksiköstä. 

Vuokralaistoimikunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Nyt toimivat vuokralaistoimikunnat ovat aloittaneet vuoden 2020 alusta. 

Vuokralaistoimikunnan tehtävät

Vuokralaistoimikunnan tehtävänä on toimia toiminta-alueensa talotoimikuntien yhteenkokoavana, kouluttavana ja opastavana elimenä sekä toimia yhteistyössä aluetoimiston kanssa. Tehtävät ja toiminnan raamit on määritelty yksityiskohtaisesti vuokralaisdemokratiasäännössä ja sen käytännön ohjeissa.

Vuokralaistoimikunnan yhteyshenkilöt voit katsoa www.hekalaiset.fi -sivustolta.

Vuokralaisneuvottelukunta

Kunkin vuokralaistoimikunnan keskuudestaan valitsema jäsen sekä yksi varajäsen muodostavat vuokralaisneuvottelukunnan, joka toimii vuokralaistoimikuntien ja Hekan asukkaiden yhteisenä edustajana.

Vuokralaisneuvottelukunnan jäsenten valinnat tehdään joka toinen vuosi. Nyt toimiva vuokralaisneuvottelukunta on aloittanut 2020 alussa.

Vuokralaisneuvottelukunnan tehtävät

Vuokralaisneuvottelukunta edistää ja kehittää vuokralaisdemokratiaa ja yhteishallintoa sekä tukee alueellisten vuokralaistoimikuntien toimintaa.Vuokralaisneuvottelukunta myös nimeää ja valitsee vuokralaistoimikuntien esittämistä ehdokkaista kaksi asukasjäsentä Hekan hallitukseen sekä Hekan talouden ja hallinnon valvojan.

Voit lukea vuokralaisneuvottelukunnan tehtävistä ja toiminnasta yksityiskohtaisemmin vuokralaisdemokratiasäännöstä ja sen käytännön ohjeista.

Vuokralaisneuvottelukunnan yhteyshenkilöt:

  • vuokralaisneuvottelukunnan puheenjohtaja Tiina Backström
  • varapuheenjohtaja Hans Duncker
  • sihteeri Anne Vuori
  • rahastonhoitaja Pirjo Salo

Vuokralaisneuvottelukunnalla on verkkosivut osoitteessa www.hekalaiset.fi. Vuokralaisneuvottelukunnalle voit lähettää sähköpostia osoitteeseen vnk.helsinki (at) gmail.com.

Aluetoimiston toiminta-alueen yhteistyöelin (alue-yte)

Alue-yte on aluetoimiston toimivan johdon ja alueen vuokralaistoimikuntien yhteistyöelin. Sen tavoitteena on edistää yhdenmukaisia toimintatapoja sekä vuokralaisdemokratian toteutumista.

Yhteistyöelimen tehtävänä on käsitellä alueen vuokranmääritysyksiköiden PTS, talousarvio, vuokrantasaus, 2-vaiheen pisteytys ja vuokranmääritys sekä vuokranmääritysyksiköiden lausunnot niistä. Alue-yte voi tarvittaessa antaa niistä lausunnon Hekalle.

Lisäksi alue-ytessä käydään läpi yhteiset hankinnat ja kilpailuttamissuunnitelmat sekä alueen korjaustoiminnan sisältö, aikataulutus ja toimintatavat.

Alue-yte valitsee keskuudestaan jäsenen ja varajäsenen Heka-tason yhteistyöelimeen sekä vuokralaistoimikunnan esittämistä ehdokkaista aluetoimiston toiminta-alueen talouden ja hallinnon valvojan.

Yhteistyöelimen jäseninä ovat aluetoimiston aluejohtaja, kiinteistöpäälliköt, asiakkuuspäällikkö ja kaksi asukasjäsentä per vuokralaistoimikunta.

Heka-tason yhteistyöelin (Heka-yte)

Heka-yte on yhteishallintolain tarkoittama yhteistyöelin. Heka-yte voi antaa suosituksia ja ohjeita yhteishallinnon piiriin kuuluvissa asioissa.

Heka-tason yhteistyöelimen tavoitteena on edistää asukkaiden näkemysten käsittelyä ja yhdenmukaisia toimintatapoja.

Heka-ytessä käydään läpi pitkän tähtäimen korjaus- ja rahoitussuunnitelmaa sekä Heka-tason hankinnat ja kilpailuttamissuunnitelmat sekä niiden aikataulut ja vaikutukset. Lisäksi Heka-ytessä voidaan käsitellä kaikkia asukaspalveluihin, kiinteistönhoitoon, korjaustoimintaan ja asukasyhteistyöhön liittyviä käytäntöjä ja toimintatapoja sekä niiden yhdenmukaistamista.

Yhteistyöelimen jäseninä ovat Hekan toimitusjohtaja, asiakkuusjohtaja, talousjohtaja ja kiinteistöjohtaja sekä viisi asukasjäsentä.

Hallituksen asukasjäsenet

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallituksessa on kaksi asukasjäsentä, jotka vuokralaisneuvottelukunta esittää yhtiökokoukselle valittavaksi alueiden vuokralaistoimikuntien asettamista ehdokkaista.

Hallituksen asukasjäsenistä toisen pitää olla nainen, toisen mies.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hekan hallituksen jäsenet valitaan yhtiökokouksessa, joka pidetään tilinpäätöksen jälkeen.

Talouden ja hallinnon valvonta

Aluetoimiston toiminta-alueen talouden ja hallinnon valvoja (aluevalvoja)

 Alue-yte valitsee vuokralaistoimikunnan esittämistä ehdokkaista aluetoimiston toiminta-alueen talouden ja hallinnon valvojan. Valvojan tehtävänä on seurata ja tarkastaa toiminta-alueensa vuokranmääritysyksikköjen talouden ja hallinnon hoitoa.

Lisäksi asukkaiden kokouksella on oikeus valita vuokranmääritysyksikön talouden ja hallinnon valvojan, jos asukkaiden kokous ei katso aluetoimiston toiminta-alueen ja Hekan talouden ja hallinnon valvojia riittäväksi.

Talouden ja hallinnon valvoja ei voi samanaikaisesti olla Heka hallituksen jäsen tai varajäsen. Talouden ja hallinnon valvoja ei saa olla alaikäinen, vajaavaltainen, konkurssissa eikä henkilö, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu.

Talouden ja hallinnon valvojien toimikausi on sama kuin Hekan tilintarkastajan toimikausi.

Hekan talouden ja hallinnon valvoja

Vuokralaisneuvottelukunnalla on oikeus valita talouden ja hallinnon valvoja. Valvojan tehtävänä on seurata ja tarkastaa Hekan vuokranmääritysyksikköjen talouden ja hallinnon hoitoa.