Hekalla on aktiivista vuokralaisdemokratiatoimintaa. Tule mukaan vaikuttamaan asumistasi koskeviin asioihin! 

Hekalla on toimiva vuokralaisdemokratiajärjestelmä. Se antaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia omaa asumistaan koskevissa asioissa sekä lisää asumisviihtyvyyttä ja edistää vuokratalojen kunnossapitoa ja hoitoa.

Hekan vuokralaisdemokratiajärjestelmä toimii kolmella tasolla

 • Kullakin talolla/taloryhmällä (vuokranmääritysyksiköllä) on asukkaiden kokouksen valitsema talotoimikunta.
 • Talotoimikuntien puheenjohtajat muodostavat kunkin alueyhtiön alueella vuokralaistoimikunnan, joka edustaa kaikkia alueyhtiön Heka-asukkaita.
 • Hekan kaikkien asukkaiden edustajana toimii vuokralaisneuvottelukunta, jossa on kaksi edustajaa jokaisesta vuokralaistoimikunnasta.

Lisäksi asukkailla on omat edustajansa niin alueyhtiöiden kuin Hekan hallituksessa sekä alueyhtiöiden ja Heka-tason yhteistyöelimissä.

Kaikille asukkaille avoimet asukkaiden kokoukset, joissa valitaan talotoimikunta, järjestetään vuosittain jokaisessa vuokranmääritysyksiköissä. Kutsu kokoukseen toimitetaan kaikkiin asuntoihin. Kokouksiin kannattaa osallistua, sillä siellä saat paljon tietoa oman talosi asioista, joihin voit asukkaana vaikuttaa.

Tarkemmin vuokralaisdemokratiasta kerrotaan yhteishallintolaissa, siihen perustuvassa Hekan vuokralaisdemokratiasäännössä ja sen käytännön ohjeessa.

Vuokralaisdemokratia

Asukkaiden kokous

Vuokranmääritysyksikön (vmy) talon tai talojen asukkaiden kokous kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa 15.11. mennessä. Kokoukseen voivat osallistua kaikki talossa vakinaisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Kutsu toimitetaan jokaiseen asuntoon. 

Kokouksessa valitaan henkilöt talotoimikuntaan tai vaihtoehtoisesti luottamushenkilö ja tälle varahenkilö. Kokouksessa valitaan myös muita edustajia erilaisiin tehtäviin sekä keskustellaan yleisesti oman vmy:n asioista ja esimerkiksi tulevista remonteista.

Tule rohkeasti mukaan kokoukseen. Tapaat naapureitasi ja tutustut samanhenkisiin ihmisiin.

Talotoimikunnat

Talotoimikunta on vmy:n talon tai talojen asukkaiden edustaja. Talotoimikunnan tehtäviä voi hoitaa myös talotoimikunnan sijasta valittu luottamushenkilö. Talotoimikunnassa on puheenjohtaja ja kahdesta kuuteen jäsentä sekä enintään kaksi varajäsentä. 

Talotoimikuntien tehtävät

Talotoimikunta edistää talon asukkaiden yhteistoimintaa, asumisviihtyvyyttä ja -turvallisuutta. Talotoimikunta päättää mm. yhteisten askartelu- ja kerhohuoneiden käytöstä, kevät/syystalkoiden järjestämisestä, kesäkukkien istuttamisesta. Lisäksi talotoimikunta järjestää asukkaille erilaisia teemapäiviä esimerkiksi pikkujoulut tai vappuriehan. Olet oikea henkilö talotoimikuntaan, jos sinulla on erilaisia ideoita miten asumisviihtyvyyttä voitaisiin parantaa ja miten asukkaiden yhteistoimintaa tulisi kehittää.

Voit lukea talotoimikunnan tehtävistä tarkemmin vuokralaisdemokratiasäännöstä ja sen menettelytapaohjeesta.

Talotoimikuntien yhteyshenkilöiden nimet löydät talosi ilmoitustauluilta. Asukkaiden kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä oman vuokranmääritysyksikkönsä talotoimikunnan edustajiin.

Talosuojeluhenkilöt

Jokaiseen vuokranmääritysyksikköön valitaan tavallisesti myös taloturvallisuushenkilö ja hänelle varahenkilö. Lisäksi kullekin vuokranmääritysyksikön väestönsuojalle valitaan väestönsuojan hoitaja. Valinnat tapahtuvat joko asukkaiden kokouksessa tai talotoimikunnan kokouksessa.

Mikäli sinulla on taustaa esim. VPK:ssa työskentelystä. Saatat kiinnostua myös näistä tehtävistä. 

Muu asukasedustus

Mikäli olet kiinnostunut vielä enemmän asukasaktiivien toiminnasta, sinua saattaa kiinnostaa toiminta Hekan, Hekan alueyhtiöiden ja Hekan asukkaiden yhteishallinnossa. Näistä muista edustustehtävistä voit lukea lisää Vuokralaisneuvottelukunnan ylläpitämältä www.hekalaiset.fi -sivustolta. 

Seuraavassa myös lyhyesti kuvattu mitä vuokralaistoimikunta, vuokralaisneuvottelunta, alueyhtiön ja Hekan yhteistyöelin tarkoittaa ja mitä hallituksen asukasjäsenet ja talouden ja hallinnon valvoja tekevät.

Vuokralaistoimikunta

Talotoimikuntien puheenjohtajat muodostavat vuokrantasausalueen (entisen alueyhtiön toiminta-alue) vuokralaistoimikunnan, joka on alueen talotoimikuntien yhteinen edustaja.

Vuokralaistoimikunnan jäsenet valitaan joka toinen vuosi. Nyt toimiva vuokralaistoimikunta on aloittanut vuoden 2018 alusta. 

Vuokralaistoimikunnan tehtävät

Vuokralaistoimikunnan tehtävät ovat pitkälti samat kuin talotoimikunnankin, mutta se edustaa kaikkia vuokrantasausalueen talotoimikuntia näissä asioissa. Tehtävät ja toiminnan raamit on määritelty yksityiskohtaisesti vuokralaisdemokratiasäännössä ja sen menettelytapaohjeessa.

Vuokralaistoimikunnan yhteyshenkilöt voit katsoa www.hekalaiset.fi -sivustolta.

Vuokralaisneuvottelukunta

Vuokralaistoimikuntien puheenjohtajat tai varapuheenjohtajat sekä vuokralaistoimikunnan keskuudesta valitsema toinen henkilö muodostavat vuokralaisneuvottelukunnan, joka toimii vuokralaistoimikuntien ja Hekan asukkaiden yhteisenä edustajana.

Vuokralaisneuvottelukunnan jäsenten valinnat tehdään joka toinen vuosi. Nyt toimiva vuokralaisneuvottelukunta on aloittanut 2018 alussa.

Vuokralaisneuvottelukunnan tehtävät

Vuokralaisneuvottelukunta tekee mm. esityksiä, neuvottelee ja antaa lausuntoja koko Hekaa koskevista isännöinnin ja huoltotehtävien järjestämisestä, korjaushankkeista ja vuokrantasaussuunnitelmista. Vuokralaisneuvottelukunta myös nimeää ja valitsee vuokralaistoimikuntien esittämistä ehdokkaista kaksi asukasjäsentä Hekan hallitukseen sekä Hekan talouden ja hallinnon valvojan.

Voit lukea vuokralaisneuvottelukunnan tehtävistä ja toiminnasta yksityiskohtaisemmin vuokralaisdemokratiasäännöstä ja sen menettelytapaohjeesta.

Vuokralaisneuvottelukunnan yhteyshenkilöt:

 • Vuokralaisneuvottelukunnan puheenjohtaja Markku Saarinen
 • varapuheenjohtaja Hans Duncker
 • sihteeri Sami Auersalmi

Vuokralaisneuvottelukunnalla on verkkosivut osoitteessa www.hekalaiset.fi. Vuokralaisneuvottelukunnalle voit lähettää sähköpostia osoitteeseen vnk.helsinki (at) gmail.com.

Alueyhtiön yhteistyöelin

Alueyhtiön yhteistyöelin on alueyhtiön toimivan johdon ja alueen vuokralaistoimikuntien yhteistyöelin. Sen tavoitteena on edistää yhdenmukaisia toimintatapoja sekä vuokralaisdemokratian toteutumista.

Yhteistyöelimen tehtävänä on osallistua valmisteluun ja valmistella Hekalle esityksiä ja lausuntoja yhteishallintolain ja tämän vuokralaisdemokratiasäännön mukaisista asioista:

 • pitkän tähtäimen korjaus- ja rahoitussuunnitelmat
 • vuokrantasausalueiden vuokrantasaussuunnitelmat
 • vuokrantasausalueiden hoitokustannusten talousarviot/vuokralaskelmat
 • yhteiset hankinnat/kilpailuttamissuunnitelmat
 • taloturvallisuusasiat.

Yhteistyöelimen jäseninä ovat alueyhtiön toimitusjohtaja, kiinteistöpäälliköt, asiakkuuspäällikkö ja kaksi asukasjäsentä per vuokralaistoimikunta.

Hekan yhteistyöelin

Heka-tason yhteistyöelimen tehtävänä on valmistella pitkän tähtäimen korjaus- ja rahoitussuunnitelmaa. Lisäksi yhteistyöelimessä valmistellaan Heka-tasolla kilpailutettavia alueiden yhteisiä hankintoja.

Yhteistyöelimen jäseninä ovat Hekan toimitusjohtaja, talousjohtaja ja kiinteistöjohtaja sekä vuokralaisneuvottelukunnan nimeämät kaksi asukasjäsentä.

Hallitusten asukasjäsenet

Alueyhtiön viisijäseniseen hallitukseen kuuluu kaksi asukkaiden keskuudestaan valitsemaa jäsentä alueyhtiön toiminta-alueen Heka-talojen asukkaista.

Alueyhtiön vuokralaistoimikuntien vaalikokous asettaa alueyhtiön hallituksen jäsenehdokkaat joka toinen vuosi asukkaiden kokousten asettamista ehdokkaista.

Alueyhtiösi hallituksen asukasjäsenet voit katsoa alueyhtiön omilta sivuilta.

Myös Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallituksessa on kaksi asukasjäsentä, jotka vuokralaisneuvottelukunta esittää yhtiökokoukselle valittavaksi alueiden vuokralaistoimikuntien asettamista ehdokkaista.

Hallitusten asukasjäsenistä toisen pitää olla nainen, toisen mies.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Niin Hekan kuin alueyhtiöiden hallitusten jäsenet valitaan yhtiökokouksissa, jotka pidetään tilinpäätösten jälkeen.

Talouden ja hallinnon valvoja

Jokaisella vuokralaistoimikunnan toiminta-alueella ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä on asukkaiden keskuudestaan valitsema talouden ja hallinnon valvoja. Hänen tehtävänään on seurata ja tarkastaa yhtiön talouden ja hallinnon hoitoa. Alueyhtiöissä asukkaiden kokoukset tekevät ehdotuksen valvojasta alueen vuokralaistoimikunnalle, joka nimittää valvojan. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n valvojan nimittää vuokralaisneuvottelukunta alueyhtiöiden vuokralaistoimikuntien ehdotuksista.

Lisäksi asukkaiden kokous voi valita vuokranmääritysyksikön talouden ja hallinnon valvojan, jos asukkaiden kokous ei katso vuokralaistoimikunnan toiminta-alueen ja Hekan talouden ja hallinnon valvojia riittäväksi.

Talouden ja hallinnon valvoja ei voi olla kyseisen yhtiön hallituksen jäsen tai varajäsen. Talouden ja hallinnon valvoja ei saa olla alaikäinen, vajaavaltainen, konkurssissa eikä henkilö, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu.

Talouden ja hallinnon valvojien toimikausi on sama kuin Hekan tilintarkastajan toimikausi.